Obrazac R-S/R-Sm

  • Da li se B strana RS-a mora ovjeriti pečatom i potpisom i gdje?

Ako se predaje RS u papirnatom obliku B strana mora biti ovjerena pečatom i potpisom i to iza zadnjeg osiguranika u rubrici IV 10 i 11.

  • Na koji način ispraviti pogrešno unesen MBG osiguranika na B strani Obrasca R-S/R-Sm-a?

Potrebno je sa korektivnim Obrascem R-S/R-Sm -om nulirati podatke koji su iskazani uz pogrešan MBG , te nakon toga podnjeti potpuno novi Obrazac R-S/R-Sm sa točnim MBG-om i ostalim podacima za tog osiguranika,sukladno uputama za popunjavanje Obrasca R-S/R-Sm (korektivni obrasci) .

  • Da li se umjetničke i autorske honorare podnosi Obrazac R-Sm?

Za ovu vrstu poslova ne podnosi se Obrazac R-Sm jer se ne obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja.

  • Na koji način se u Obrascu  R-S/R-Sm-u iskazuju regres i božićnica?

Regres i božićnica se u Obrascu  R-S/R-Sm  mogu iskazati na dva načina, zajedno sa plaćom po osnovi obračuna 17 kada se podaci o osiguranicima iskazuju u dva reda, ili u zasebnom Obrascu  R-S/R-Sm u kao ostala primanja.

  • Da li je potrebno podositi Obrazac R-S/R-Sm ako pravna ili fizička osoba ima samo jednog zaposlenika koji je na naknadi plaće zbog bolovanja?

Pravna ili fizička osoba koja ima samo jednog zaposlenika koji je na naknadi plaće zbog bolovanja obvezna je podnijeti Obrazac R-S/R-Sm kako bi zaposlenik ostvario pravo iz mirovinskog osiguranja na staž (formiranje bivših M 4 Obrazaca).

  • U kojem slučaju se razdoblje s istom osnovom obračuna na stranici B Obrasca R-S/R-Sm može preklapati?

Razdoblje s istom osnovom obračuna na stranici B Obrasca R-S/R-Sm može se  preklapati kod šifre vrste obračuna 17, 52 i 61.

  • Da li se doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja obračunava na stvarni iznos ostalih primitaka (otpremnina, bonus i sl. Ili na iznos najviše mjesečne osnovice?

Kod ostalih primitaka kao što su otpremnin, bonus i sl. ne primjenjuje se najviša mjesečna osnovica već se doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja obračunava na stvarni iznos ostalih primitaka (najviša osnovica).

  • Da li fizička osoba koja je u sustavu poreza na dobit, a ne isplaćuje si poduzetničku plaću obvezna podnojeti Obrazac R-S/R-Sm  za poduzetničku plaću?
Bez obzira da li se poduzetnička plaća isplaćuje ili ne fizička osoba koja je u sustavu poreza na dobit obvezna je podnijeti Obrazac R-S/R-Sm za poduzetničku plaću (poduzetnička plaća).