Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Obrasci R-S/R-Sm

Obrazac R-Sm 2010. - i dalje

Od 01. siječnja 2014. – Obrazac JOPPD

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01. siječnja 2014. godine.
Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Što s Obrascem  R-Sm nakon 01.01.2014.?

Podsjećamo da se Obrazac R-Sm podnosi i dalje za sva zaduženja koja su nastala prije 31. prosinca 2013. godine.

 • Od 01. siječnja 2010. u Obrascima R-Sm primjenjuje se OIB.
 • Kako bi Vam olakšali uvođenje OIB-a u vaše sustave pojašnjavamo promjene koje su donesene.

Korektivni obrasci 2010

Izmjene Pravilnika o Obrascu R-Sm («Narodne novine» broj: 135/09) utjecale su na podnošenje korektivnih Obrazaca R-Sm u 2010. godini.

Korektivni obrasci R-Sm podnose se ako je obveznik utvrdio da su svi ili neki podaci iz podnesenog Obrasca R-Sm netočni.
Korektivni obrasci R-Smkoji se predaju nakon 01.01.2010. podnose se na novom Obrascu R-Sm ili u novom formatu sloga bez obzira da li se korekcija obavlja za 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. ili 2010. godinu. Izvorni Obrasci R-Sm za razdoblje prije 01.01.2010. predani su pod MBG obveznika, MB obveznika ili MB+JUS obveznika ako je obveznik podnosio Obrasce R-Sm posebno za svoje poslovne jedinice. Korektivni Obrasci R-Sm mogu se podnijeti pod MBG, MB obveznika ili OIB obveznika.
Porezna uprava dodijelila je OIB isključivo pravnoj osobi tj. za MB obveznika, a jedinicama u sustavu nije dodijeljen OIB. Tako se uz OIB ne može upisivati oznaka za jedinicu u sastavu niti na izvornom Obrascu R-Sm niti na korektivnom Obrascu R-Sm. Obrasci R-Sm mogu se i nadalje podnositi pod MB+ JUS ili pod OIB-om ovisno o tome da li je pravna osoba prilagodila obračune plaća i programska rješenja unutar svojih poslovnih jedinica sustavu OIB ili ne, ali ako je kod predaje izvornog Obrasca R-Sm pravna osoba koristila MB+JUS i kod predaje korektivnih Obrazaca R-Sm mora koristiti MB+JUS radi lakšeg raspoznavanja na koji Obrazac R-Sm se odnosi korekcija.

Korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka 88

Korektivnim Obrascem R-Sm s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 88 obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke samo na stranici A.
Ispraviti se mogu samo sljedeći podaci:

 1. OSNOVNI PODACI – samo podatak za mjesec pod I.2.,
 2. PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA – samo podatak vrsta obveznika pod II.4.,
 3. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU – samo podatak godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka pod III.6.
  Jednim korektivnim obrascem s vrstom obračuna/ispravka 88 može se ispraviti jedan ili više narečenih podataka.

Korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka 99

Ako obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke na stranici B podnosi korektivni Obrazac R-Sm sa šifrom vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 99.

Primjeri popunjavanja Obrasca R-Sm od 2010

PRIMJER POPUNJAVANJA OBRASCA R-Sm

Obrazac RS-m za stečajne upravitelje tvrtki koje su brisane iz Sudskog registra

U ovakvim slučajevima Obrazac R-Sm popunite na sljedeći način:

Stečajni upravitelji podnosi obrazac R-Sm sa svojim OIB-om na A stranici obrasca u polju II.1, tj. stečajni upravitelj pojavljuje se kao obveznik.
Na B stranici Obrasca R-Sm upisati OIB stečajnog upravitelja kao osiguranika.

Šifra vrste obračuna na A stranici je 03, a šifra vrste obveznika je 20.
Šifra osnove osiguranja na B stranici je 21.

Takva kombinacija šifre vrste obračuna i šifre vrste obveznika ne zahtijeva da Obrazac bude ovjeren žigom obveznika.

Obrazac R-Sm 2005 – 2009

Popunjavanje Obrasca R-Sm

Da bi se obveznici podnošenja podataka mogli što kvalitetnije pripremiti za izradu programskih rješenja za popunjavanje Obrasca R-Sm, objavljujemo Kontrole za popunjavanje Obrasca R-Sm

Predaja Obrasca R-Sm

Prva obveza podnošenja Obrasca R-Sm odnosi se na obračun plaće/naknade za mjesec siječanj 2005. godine te za drugi dohodak koji je isplaćen u 2005. godini. Obrazac R-Sm ne podnosi se za autorske i umjetničke honorare.
Obrazac R-Sm sastoji se od stranice A i stranice B, a može se podnijeti u papirnom obliku (veličine A4) ili u elektronskom zapisu putem propisanog sloga e- Regos. Obrazac R-Sm u papirnom obliku može se podnijeti za najviše 24 osiguranika, s najviše dvanaest (12) redaka na jednoj stranici B.

Stranica A Obrasca R-Sm podnosi se uvijek u papirnom obliku u dva primjerka kada se Obrazac R-Sm predaje na papiru ili na magnetnom nositelju. Jedan primjerak ovjerene stranice A Obrasca R-Sm vraća se obvezniku podnošenja podataka, a drugi se arhivira u Regos-u.

Regos obavlja formalnu i računsku kontrolu ispravnosti podataka na zaprimljenim Obrascima R-Sm.
Kada Regos utvrdi da u Obrascu R-Sm nedostaje neki obvezni podatak, upozorit će na to obveznika podnošenja podataka i bez zaprimanja, vratiti mu Obrazac R-Sm radi ispravka.
Kada Regos ustanovi da su podaci u Obrascu R-Sm neispravni, ispostavit će obvezniku ispis grešaka.

Značaj ispravnosti podataka na Obrascu R-Sm

Zašto podaci iskazani na obrascu R-Sm moraju biti točni?

 1. Zbog ispravnog povezivanja podataka s pripadajućim uplatama za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), što rezultira ispravnim prosljeđivanjem i evidentiranjem sredstava II. stupa na osobnim računima osiguranika.
 2. Zbog razmjene podataka sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje o visinama osnovica zbog formiranja bivšeg Obrasca M4P, što rezultira ispravnim utvrđivanjem staža i osnovica osiguranicima.
 3. Zbog ispravnog povezivanja podataka s pripadajućim uplatama za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti (I. stup) za osobe koje ostvaruju drugi dohodak, što rezultira točnim utvrđivanjem staža u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za ovu kategoriju osiguranika.
 4. Zbog točnog i ažurnog unosa prikupljenih i obrađenih podataka u Registar i izdavanja potvrda osiguranicima s točnim podacima na temelju kojih oni ostvaruju prava (npr. prava iz radnog odnosa, dobivanje kredita i sl.).

Pravilnik o Obrascu R-Sm sa prilozima

Izmjene zakonske regulative za 2005. godinu

Prva obveza podnošenja Obrasca R-Sm nastaje s obračunom plaće/naknade/drugog dohotka za mjesec siječanj 2005. godine. Za obračunate obveze i korekcije za mjesece iz 2004. godine i ranije podnosi se Obrazac R-S kao i do sada.

Pravilnik o Obrascu R-Sm (‘Narodne novine’ br. 38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06,135/06,126/07.), sa slijedećim prilozima:

 • Obrazac R-Sm stranica A i stranica B
 • prilog 1. Šifrarnik za popunjavanje Obrasca R-Sm za 2005. godinu,
 • prilog 2 Izračun i primjena kontrolnog broja,
 • prilog 3. Format za dostavljanje Obrasca R-Sm na magnetnom nositelju,
 • prilog 4. Šifarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm

Obrazac R-S

Obrazac R-S popunjava se i nakon 1. siječnja 2005. godine i to u slučaju ako poslodavac isplaćuje razliku plaće ili plaću za 2002., 2003. i 2004. godinu. Obrazac se popunjava prema pravilnicima koji su važili tih godina.

Pravilnik R-S (“Narodne novine” 118/01) izvorni, te sve izmjene i dopune ( “NN” 2/02 ; “NN” 7/02; “NN”16/02);
“NN” 126/02; “NN” 158/02; “NN” 89/03; “NN” 204/03, “NN” 113/04 ).

Podnošenje Obrasca R-Sm elektroničkim putem

U Narodnim novinama broj 90 od 02. kolovoza 2011. objavljen je:
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

KOJE SU NAJVAŽNIJE IZMJENE I DOPUNE Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja («NN» 174/04;90/11):

Promjene kod podnošenja obrasca R-SM

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja («NN» 90/11) (čl. 1.) uvedena je obveza podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem za isplatitelje plaće/naknade kada podnose podatke na Obrascu R-Sm za više od 100 osiguranika.

Ova odredba stupa na snagu 01. 01. 2012. godine.

Nakon 01. 01. 2012. obveznik podnošenja podataka Obrazac R-Sm može podnijeti u papirnatom obliku za najviše dvadeset i četiri (24) osiguranika, a u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju za najviše sto (100) osiguranika.

I ovi obveznici mogu podatke podnositi elektroničkim putem ukoliko to žele, ali nisu obvezni.
Podnošenjem podataka na Obrascu R-Sm elektroničkim putem bitno se smanjuje mogućnost nastanka pogreške na Obrascu R-Sm te unosa i evidentiranja u Registar, budući da podatke unosi izravno obveznik podnošenja podataka.

Povećanje novčane kazne

Osim navedenoga povećan je i iznos novčanih kazni za prekršaje zbog nepodnošenja podataka na Obrascu R-Sm.
Minimalni iznos novčane kazne za prekršaje odgovornih osoba u pravnoj osobi povećava se s dosadašnjih 500,00 kn na 2.000,00 kn, a maksimalni iznos novčane kazne povećava se sa 5.000,00 kn na 20.000,00 kn.
Minimalni iznos novčane kazne za prekršaje obveznika podnošenja podataka fizičke osobe povećava se s dosadašnjih 1.000,00 kn na 2.000,00 kn, a maksimalni iznos novčane kazne povećava se sa dosadašnjih 10.000,00 kn na 20.000,00 kn.
Povećanje iznosa novčanih kazni za prekršaje nepodnošenja podataka na obrascima R-Sm neophodno je jer nepodnošenje Obrazaca R-Sm direktno utječe na ostvarivanje prava radnika. Iznos novčanih kazni usklađen je sa Prekršajnim zakonom.

Povećan rok zastare

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama ovoga Zakona povećan je rok zastare za pokretanje prekršajnog postupka na tri godine odnosno apsolutni rok zastare na šest godina.
Time će se postići veća disciplina u sustavu, a ujedno i brže i jednostavnije ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Ujedno se odredbe vezane uz rokove zastare usklađuju s odredbama ostalih zakona kojima je propisano izvješćivanje o obračunanim doprinosima vezanim uz plaću, naknadu plaće i drugi dohodak.