Uvod

O Regosu

Središnji registar osiguranika (Regos) je institucija u funkciji građana, široj javnosti prepoznatljiva po učinkovitosti i visokoj razini kvalitete pruženih usluga i najboljoj poslovnoj praksi, u skladu s prihvaćenim standardima EU.

Primarne djelatnosti i usluge koje Regos kao institucija javne uprave pruža odnose se na sve aspekte mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje svih građana Republike Hrvatske.

U svakodnevnoj poslovnoj praksi Regos se bavi vođenjem i održavanjem registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima, izborom i promjenom obveznog mirovinskog fonda, evidencijom uplaćenih doprinosa te prikupljanjem i kontrolom podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja. Regos surađuje i s mnogim drugim tijelima državne i javne uprave.

Poseban naglasak i pažnja u poslovanju Regos-a usmjerena je na racionalno i transparentno trošenje proračunskih sredstava i optimalnu alokaciju izvora financiranja.

Način rada i poslovanja Regos-a je transparentan prema javnosti te u skladu s poslovnim procesima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

Misija Regosa

Osnovna misija Regos-a je kontinuirani razvoj cjelovitog, funkcionalnog i transparentnog sustava vezanog uz izbor OMF-a i kategorija, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa, vođenje registra, evidencija i izvješćivanje. To se ostvaruje kroz učinkovito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim javnim sredstvima te primjenu moderne organizacije, suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja, visoku stručnost i profesionalizam radnika.

Unutarnji ustroj Regosa

  • Ured ravnatelja – podrška upravljanju poslovanjem i poslovnom planiranju, odnosi s javnošću, informiranje, izvješćivanje i promidžbe.
  • Samostalna služba za razvoj i strategiju – nadzor i koordiniranje usluga, kontinuitet poslovanja, bavi se rizicima i utjecajima na poslovanje, upravljanja sustavom kvalitete, nadzora, kontrole i definiranja mjera unaprjeđenja uspješnosti u odnosu na zahtjeve poslovanja.
  • Sektor obveznika – prihvat i obrada podataka s obrazaca propisanih posebnom uredbom i formiranje istih po službenoj dužnosti, povezivanje i raspored doprinosa za mirovinsko osiguranje po osiguranicima, obračun i prijenos sredstava doprinosa II. stupa u obvezne mirovinske fondove (nadalje: OMF) i obvezna mirovinska društva (nadalje: OMD), usklađivanje i ispravak podataka o nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje, vođenje privremenog računa, prijenosa podataka početnih stanja u Ministarstvo financija, Poreznu upravu i usklađivanje prenesenih podataka kao i rasparivanje povezanih uplata doprinosa.
  • Sektor osiguranika i Registra – prijava/raspored u OMF i/ili kategoriju OMF te promjene istih, vođenje evidencije osobnih računa, evidentiranja vrijednosti obračunske jedinice, zatvaranje osobnih računa i prosljeđivanja sredstava zakonskim primateljima, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva, vođenje i održavanje registra, prihvat/dostava/razmjena podataka, formiranje podataka o osnovicama i obračunatim doprinosima za mirovinska osiguranja osiguranika za koje poslodavac plaćanje doprinosa obavlja prema dnevnoj osnovici putem vrijednosnih kupona, raspored nepovezanih uplata kada je obveznik prestao postojati i nema pravnog nasljednika, uspostava i održavanje pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti, uspostava koordinacijske sabirnice za potrebe javnopravnih tijela u sustavu socijalne sigurnosti i informatičko – tehničke podrške.
  • Sektor administrativne podrške – financijsko planiranje i realizacija, financijsko upravljanje i kontrola, isplata plaće i drugog dohotka, evidentiranje i popis imovine, obrada knjigovodstvene dokumentacije, izrada propisanih izvješća, nabava, uredsko poslovanje, arhiviranje, upravljanje ljudskim potencijalima, izrada normativnih i pravnih akata i pravnog zastupanja.

Organizacijska struktura Regosa u funkciji je ostvarenja njegovih temeljnih ciljeva kao suvremena ustanova na usluzi građanima.