Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Nasljeđivanje sredstava II. stupa

Nasljeđivanje sredstava II. stupa

Nasljeđivanje sredstava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) propisano je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Zakon propisuje da ako član mirovinskog fonda(OMF) umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.
Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa člana OMF prenijeti će se u državni proračun nakon što HZMO odredi obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Kod isplate sredstava s osobnog računa umrlog člana obveznog mirovinskog fonda nasljednici mogu biti fizičke i pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina). Najčešći slučajevi u kojima su nasljednici pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina) su kada član obveznog mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji se odreknu nasljedstva, jer su obveze umrlog člana fonda veće od njegove ostavine.

Za isplatu nasljedstva potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva,
2. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa,
3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba doznačiti sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda.

Nasljednici trebaju dostaviti dokumentaciju REGOS-u na adresu Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na adresu jednog od Mirovinskih informativnih centara:

• Zagreb, Gradišćanska 26, 10 000 Zagreb
• Split, Antuna Gustava Matoša 3, 21000 Split
• Rijeka, Titov trg 8A, 51000 Rijeka
• Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 3, 31000 Osijek

Nasljednici fizičke osobe mogu biti punodobne i malodobne osobe. Ukoliko je nasljednik malodobna osoba, Zahtjev za isplatu nasljedstva se popunjava podacima nasljednika, a potpisuje ga zakonski zastupnik/skrbnik. Ako iz Rješenja o nasljeđivanju nije vidljivo tko je zakonski zastupnik/skrbnik malodobne osobe, potrebno je priložiti dokument iz kojega je to vidljivo. Pravilo je da se maloljetnim osobama isplaćuje nasljedstvo na račun koji je otvoren na njihovo ime, uz potvrdu poslovne banke iz koje je vidljivo da je račun naveden u Zahtjevu za isplatu nasljedstva identičan računu navedenom na potvrdi iz poslovne banke.

Nasljedstvo se može isplatiti na račun nasljednika ili na račun odvjetničkog ureda opunomoćenog od strane nasljednika za zastupanje i primitak isplate nasljedstva. Odvjetnički ured treba dostaviti popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva, valjanu punomoć na kojoj je navedena svrha i broj računa za isplatu nasljedstva te potvrdu banke o IBAN konstrukciji računa na koji treba doznačiti sredstva.
Ukoliko je odvjetnički ured opunomoćen samo za zastupanje, isplata nasljedstva obavlja se na račun nasljednika.
Iznimno, nasljedstvo se može isplatiti na račun skrbnika za posebne namjene uz dostavu Rješenja Centra za socijalnu skrb (situacija kada nasljednik nema poslovnu sposobnost).

Nasljednici mogu biti i strani državljani ili osobe koje nemaju prebivalište/boravište niti račun za isplatu nasljedstva u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju REGOS može isplatiti nasljedstvo na račun nasljednika otvorenog u inozemstvu. Nasljednici u inozemstvu trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju koja je u tom slučaju identična kao i za redovni postupak isplate nasljedstva:

1. Popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva u kojem se navodi inozemna adresa na kojoj se nasljednik fizički nalazi, odnosno adresa prebivališta/boravišta nasljednika u inozemstvu. U slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu nasljedstva bez navedene adrese u inozemstvu, uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz da nasljednik ima prebivalište/boravište u toj zemlji.
2. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa,
3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba proslijediti sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda.

Ako Rješenje o nasljeđivanju nije izdano u Republici Hrvatskoj, a kako bi isto imalo pravni učinak, potrebno je da mu nadležni hrvatski sud, na zahtjev nasljednika, prizna pravni učinak na području Republike Hrvatske, ukoliko drugačije nije uređeno pozitivnim pravnim propisom ili ugovorom.

U slučaju da više nasljednika nasljeđuje sredstva s osobnog računa preminulog člana, Zahtjev za isplatom nasljedstva se podnosi za svakog pojedinog nasljednika, ali je dovoljno dostaviti jedan primjerak pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ili oporuke. Ako svi nasljednici ne podnesu Zahtjeve za isplatom nasljedstva, isplata se obavlja samo onim nasljednicima koju su podnijeli Zahtjev.

Važno je napomenuti da sredstva individualne kapitalizirane štednje, koja postanu predmet nasljeđivanja, nisu izuzeta od ovrhe te se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun.
Zahtjev za isplatu nasljedstva se može dostaviti i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente:

1. Ime i prezime preminule osobe
2. MBG/OIB preminule osobe
3. Ime i prezime podnositelja zahtjeva
4. OIB podnositelja zahtjeva
5. Račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
6. Datum podnošenja zahtjeva
7. Vlastoručno potpisan zahtjev.
Postupak isplate nasljedstva traje 10-12 dana nakon što REGOS zaprimi svu potrebnu dokumentaciju.

NAPOMENA: Ukoliko ste u HZMO podnijeli Zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu koji još nije okončan, a REGOS-u ste istovremeno podnijeli Zahtjev za isplatu nasljedstva, potrebno je prvo okončati postupak u HZMO-u kako bi REGOS mogao obraditi Vaš zahtjev za isplatu nasljedstva.