Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Obrasci JOPPD

Obrazac JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.

Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce: Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1,Obrazac IP i Obrazac R-Sm.

Obrazac JOPPD je zajednički projekt Porezne uprave i Regosa.

Pravilnik o porezu na dohodak : ‘Narodne novine’ br. 10/17, 128/17; Redakcijski pročišćeni tekst, 74/2020. Na snazi je i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

SNU aplikacija

Putem aplikacije SNU omogućeno je povezivanje nepovezanih uplata i nepodmirenih zaduženja na vrstama prihoda JOPPD-izvješća.
Aplikaciji se pristupa putem sustava e-Porezna.

Uputa za korištenje SNU aplikacije (potreban Flash Player)

Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD

Doprinosi za učenike i studente na obveznoj praksi Drugi dohodak koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata umirovljeniku) Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza Dvije plaće u istom mjesecu Honorar za umjetničko djelo Isplata dividende/udjela u dobiti Isplata dohotka od imovinskog prava Isplata neoporezivog iznosa dara djetetu radnika Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju Isplata terenskog dodatka Iznos plaće viši je od najviše mjesečne osnovice Jednokratni primitak premije životnog osiguranja sa štednom komponentom i isplata mjesečne rente po osnovi dobrovoljnog osiguranja Nadoknađivanje troškova službenog puta Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao Naknada za isporučeno autorsko djelo Neisplata plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Obračun obveze prema inozemnoj mirovini Obračun poreza i doprinosa u slučaju isplate poduzetničke plaća Plaća izaslanih radnika ( za prethodni mjesec ) Plaća radnika HRVI i isplata prijevoza s posla na posao istovremeno s plaćom Plaća radnika izaslanog na rad u Republiku Hrvatsku Plaća radnika koji je tijekom mjeseca u dva navrata boravio u inozemstvu Plaća radnika koji se zapošljava prvi puta, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca Plaća radnika u kućanstvu (neisplata plaće i isplata tri zaostale plaće; plaća nije isplaćena do zadnjeg dana u mjesecu; isplata tri zaostale plaće) Plaća s obračunom MO s povećanim trajanjem Plaća za obavljeni rad u visini minimalne plaće i plaća koja je niža od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa Plaća za prethodni mjesec Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi tekućeg mjeseca Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva poslodavca istovremeno Plaća za razdoblje kraće od mjesec dana Primici učenika/studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji ne podliježe oporezivanju Primitak učenika/redovnog studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji podliježe oporezivanju Primjer godišnjeg obračuna zbog različitog poreznog opterećenja tijekom godine – NOVO dopunjeni primjeri Primjer ispravka i dopune Obrasca JOPPD Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Uputa – Zatezne kamate na doprinos za II. stup kroz Obrazac JOPPD

Pravila vezana uz ispravke i nadopune Obrasca JOPPD

Ispravci i nadopune Obrasca JOPPD