Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Početkom ožujka 2013. (“Narodne novine” 25/13) na snagu je stupio novi “Zakon o pravu na pristup informacijama”.

Ovim se Zakonom, između ostaloga, uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Sve informacije i dokumenti REGOS-a dostupni su na mrežnoj stranici Regos.hr. Onim informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete na adresu REGOS-a:

  • Gajeva ulica br. 5, 10000 Zagreb
  • na fax broj: 01/ 48 98 903
  • elektroničkom poštom na: sio@regos.hr
  • ili osobno u pisarnicu REGOS-a, Gajeva 5, Zagreb od 08,00 do 16,00 sati svaki radni dan.

Službenik za informiranje u REGOS-u

Robert Miletić
e-mail: sio@regos.hr

fax: 01/48 98 903

REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb

Povjerenik za informiranje

Člankom 35. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje.

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

1. Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» 25/13, 85/15.)

Zakon o tajnosti podataka («Narodne novine» 79/07, 86/12)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka («Narodne novine» 42/18)

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija («Narodne novine» 83/14)

Popis tijela javne vlasti

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija («Narodne novine» 12/2014, 15/2014 i 141/2022)

Zaštita osobnih podataka

Obavještavamo Vas da je REGOS usklađen s GDPR regulativom koju možete proučiti na našim web stranicama pod https://regos.hr/o-regosu/pristup-informacijama Opći propisi

Svrha GDPR-a je osigurati pojedincu veća prava u upravljanju i kontroli nad njegovim osobnim podacima te posljedično osigurati zaštitu privatnosti u digitalnom dobu.

REGOS se obvezuje da će učiniti sljedeće:

• Koristiti osobne podatke samo u okvirima za koje ima zakonsku osnovu
• Prikupljati i obrađivati osobne podatke na siguran i transparentan način
• Čuvati osobne podatke na siguran način
• Voditi evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka
• Voditi evidenciju zahtjeva fizičkih osoba
• Educirati zaposlenike i vanjske suradnike o važnosti čuvanja tajnosti osobnih podataka

REGOS je imenovao službenu osobu za zaštitu osobnih podataka sukladno zakonskim odredbama, a izvršno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je – Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Službenik za zaštitu podataka u REGOS-u

Robert Miletić
e-mail: zastitapodataka@regos.hr
tel: 01/ 48 98 940
fax: 01/ 48 98 903
REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Smjernice za postupanje s neklasificiranim podacima (službeni podaci)

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

OTVORENI PODACI Središnjeg registra osiguranika