Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2023.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2023. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2023. godine ukupno su imali 2.248.825 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine OMF-ovima je pristupilo 87.428 novih članova ili prosječno mjesečno 7.286 članova, što je za 4,35 % više nego u istom razdoblju 2022. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 83.787 novih članova ili prosječno mjesečno 6.982 člana.

U razdoblju I-XII 2023. godine od ukupnog broja novih članova (87.428), njih 85.030, odnosno 97,26% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 2.398, odnosno 2,74% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2022. godine od ukupnog broja novih članova (83.787),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,38% (81.589) novih članova, a osobnim prijavama 2,62% (2.198) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-XII 2023. godine

Mjeseci 2023. Broj članova Indeks 2023/2022 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5986

110.54%

141

5845

Veljača

4447

98.45%

155

4292

Ožujak

4743

117.14%

152

4591

Travanj

4656

110.86%

129

4527

Svibanj

5535

98.84%

145

5390

Lipanj

6463

102.60%

116

6347

Srpanj

8298

99,14%

191

8107

Kolovoz

10860

97,50%

202

10657

Rujan

11238

100,84%

285

10953

Listopad

7512

98.67%

374

7138

Studeni

8933

113.59%

307

8626

Prosinac

8757

115.56%

201

8556

Ukupno

87428

104.35%

2398

85030

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2023. godine, od ukupno 2.248.825 članova OMF-a, njih 1.196.789  ili 53,22% su muškarci, a 1.052.036 ili 46,78% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na dan 31.12.2023. godine najmanje članova, njih 0,48% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,43% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,45% članova (25-29 godina starosti), 12,87% (30-34 godine starosti), 14,23% (35-39 godina starosti), 14,34% (40-44 godine starosti) i 12,53% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 10,71% članova, 9,83% članova imalo je 55-59 godina, a njih 3,91%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,24% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 31.12.2023. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 1.273.594.824,50 EUR. Uplate u razdoblju I-XII 2022. godine iznosile su 8.301.525.506,98 kuna (1.101.801.779,41 EUR), što znači da je za 15,59% veći iznos uplaćenih doprinosa u 2023. godini u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2023.godine (EUR)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-XII 2023. godine kretale su se od najniže u iznosu 93.254.849,24 EUR u siječnju, do najviše u iznosu od 118.226.403,55 EUR u prosincu. U istom razdoblju 2022. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 623.755.241,37 kuna (82.786.547,40 EUR), a  najviša u prosincu u iznosu od 753.338.549,82 kuna (99.985.208,02 EUR).

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2023. godine (EUR)

Mjeseci 2023 Iznos mjesečnih uplata doprinosa II. stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

93.254.849,24

-6,73

12,64

-12,13

Veljača

97.654.683,75

4,72

14,63

-7,99

Ožujak

100.907.038,84

3,33

14,86

-4,92

Travanj

102.598.459,52

1,68

14,26

-3,33

Svibanj

104.341.521,61

1,70

14,98

-1,69

Lipanj

106.029.034,05

1,62

14,03

-0,10

Srpanj

109.177.849,78

2,97

14,96

2,87

Kolovoz

108.812.152,37

-0,33

16,04

2,52

Rujan

110.849.095,08

1,87

16,44

4,44

Listopad

110.609.153,05

-0,22

17,62

4,22

Studeni

111.134.583,66

0,48

17,62

4,71

Prosinac

118.226.403,55

6,38

18,24

11,39

Ukupno

1.273.594.824,50

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-XII 2023. godine iznosila je 106.132.902,04 EUR, što je za 15,59% više od mjesečnog prosjeka I-XII 2022. godine, koji je iznosio 691.793.792,25 kuna (91.816.814,95 EUR). Mjesečne uplate tijekom I-XII 2023. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu u rasponu između -12,13% u siječnju do 11,39% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2023. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2023. godine 99,64% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,36% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.12.2023.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine zatvoreno je ukupno 17.654 osobnih računa članova OMF-a.  

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 13.047 osobnih računa (73,90%) i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno  200.103.082,04 EUR, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 412 osobna računa (3,16%) i u HZMO je preneseno 3.360.320,76 EUR. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 1.753 osobnih računa (13,44%) i u HZMO je preneseno 16.100.809,58 EUR. Zbog starosne i prijevremene mirovine zatvoreno je ukupno 10.869 osobnih računa (83,31%) i u HZMO je preneseno 180.515.213,76 EUR. U postupku ostvarivanja prava na mirovinu 13 osobnih računa (0,10%) zatvoreno je zbog istupa iz II stupa i u HZMO je preneseno 126.737,94 EUR.

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-XII 2023. godine zatvoreno je 2.320 osobnih računa i u mirovinsko osiguravajuće društvo preneseno je ukupno 79.000.295,61 EUR.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 1.821 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 25.656.690,44 EUR.