Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2023.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-III. 2023. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. ožujka 2023. godine ukupno su imali 2.191.508 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine OMF-ovima je pristupilo 15.176 novih članova ili prosječno mjesečno 5.059 članova, što je za 8,55 % više nego u istom razdoblju 2022. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 13.981 novih članova ili prosječno mjesečno 4.660 članova.

U razdoblju I-III 2023. godine od ukupnog broja novih članova (15.176), njih 14.728, odnosno 97,05% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 448, odnosno 2,95% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2022. godine od ukupnog broja novih članova (13.981), rasporedom je bilo obuhvaćeno 96,75% (13.526) novih članova, a osobnim prijavama 3,25% (455) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-III 2023. godine

Mjeseci 2023. Broj članova Indeks 2023/2022 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5986

110.54%

141

5845

Veljača

4447

98.45%

155

4292

Ožujak

4743

117.14%

152

4591

Ukupno

15176

108,55%

448

14728

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. ožujka 2023. godine, od ukupno 2.191.508 članova OMF-a, njih 1.158.568  ili 52,87% su muškarci, a 1.032.940 ili 47,13% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na dan 31.03.2023. godine najmanje članova, njih 0,36% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,56% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,32% članova (25-29 godina starosti), 13,02% (30-34 godine starosti), 14,49% (35-39 godina starosti), 14,49% (40-44 godine starosti) i 12,58% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 10,79% članova, 9,91% članova imalo je 55-59 godina, a njih 3,28%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,20% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 31.03.2023. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 291.816.571,83 EUR-a. Iznos uplata u razdoblju I-III 2023. godini veći je za 14,06% od uplata u istom razdoblju 2022. godine, kada su one iznosile ukupno 1.927.601.814,34 kuna (255.836.726,30 EUR-a).

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-III 2023.godine (EUR)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-III 2023. godine kretale su se od najniže u iznosu 93.254.849,24 EUR-a u siječnju, do najviše u iznosu od 100.907.038,84 EUR-a u ožujku. U istom razdoblju 2022. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 623.755.241,37 kuna (82.786.547,40 EUR-a), a najviša u ožujku u iznosu od 661.946.236,86 kuna (87.855.363,58 EUR-a).

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-III 2023. godine (EUR)

Mjeseci 2023 Iznos mjesečnih uplata doprinosa II. stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

93.254.849,24

-6,73

12,64

-4,13

Veljača

97.654.683,75

4,72

14,63

0,39

Ožujak

100.907.038,84

3,33

14,86

3,74

Ukupno

291.816.571,83

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-III 2023. godine iznosila je 97.272.190,61 EUR-a, što je za 14,06% više od mjesečnog prosjeka I-III 2022. godine, koji je iznosio 642.533.938,11 kuna (85.278.908,77 EUR-a). Mjesečne uplate tijekom I- III 2023. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu u rasponu između -4,13% u siječnju do 3,74% u ožujku.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2023. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. ožujka 2023. godine 99,62% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,38% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.03.2023.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. godine zatvoreno je ukupno 2.719 osobnih računa članova OMF-a.

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 1.768 osobnih računa (65,02%) i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno 23.356.528,38 EUR-a, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 90 osobna računa (5,09%) i u HZMO je preneseno 777.941,07 EUR-a. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 350 osobnih računa (19,80%) i u HZMO je preneseno 2.990.825,18 EUR-a, a zbog prijevremene mirovine (povoljniji uvjeti) zatvoreno je 1.324 osobnih računa (74,89%) i u HZMO je preneseno 19.557.082,62 EUR-a. U navedenom razdoblju bilo je 4 istupa iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu (0,23%) i u HZMO je preneseno 30.679,51 EUR-a.

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-III 2023. godine zatvoreno je 342 osobnih računa i u mirovinsko osiguravajuće društvo preneseno je ukupno 9.924.456,57 EUR-a.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 509 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 7.040.122,57 EUR-a.