Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2022.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-III. 2022. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. ožujka 2022. godine ukupno su imali 2.122.402 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine OMF-ovima je pristupilo 13.981 novih članova ili prosječno mjesečno 4.660 članova, što je za 26,50 % više nego u istom razdoblju 2021. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 11.052 novih članova ili prosječno mjesečno 3.684 članova.

U razdoblju I-III 2022. godine od ukupnog broja novih članova (13.981), njih 13.526 odnosno 96,75% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 455, odnosno 3,25% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2021. godine od ukupnog broja novih članova (11.052),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 94,57% (10.452) novih članova, a osobnim prijavama 5,43% (600) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-III 2022. godine

Mjeseci 2022. Broj članova Indeks 2022/2021 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

SIječanj

5416

120.89%

148

5268

Veljača

4516

135.94%

156

4360

Ožujak

4049

124.58%

151

3898

Ukupno

13981

126.50%

455

13526

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. ožujka 2022. godine, od ukupno 2.122.402 članova OMF-a, njih 1.112.994  ili 52,44% su muškarci, a 1.009.408 ili 47,56% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na dan 31.03.2022. godine najmanje članova, njih 0,31% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,97% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,05% članova (25-29 godina starosti), 13,33% (30-34 godine starosti), 14,77% (35-39 godina starosti), 14,68% (40-44 godine starosti) i 12,61% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 10,98% članova, 9,89% članova imalo je 55-59 godina, a njih 2,25%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,16% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 31.03.2022. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 1.927.601.814,34 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-III 2022. godini veći je za 7,47% od uplata u istom razdoblju 2021. godine, kada su one iznosile ukupno 1.793.545.788,49 kuna.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-III 2022.godine (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-III 2022. godine kretale su se od najniže u iznosu 623.755.241,37 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 661.946.236,86 kuna u ožujku. U istom razdoblju 2021. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 577.638.796,65 kuna, a  najviša u ožujku iznosu od 625.453.764,50 kuna.

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-III 2022. godine (kn)

Mjeseci 2021‚ Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

623.755.241,37

-6,69

7,98

-2,92

Veljača

641.900.336,11

2,91

8,71

-0,10

Ožujak

661.946.236,86

3,12

5,83

3,02

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-III 2022. godine iznosila je 642.533.938,11 kuna, što je za 7,47% više od mjesečnog prosjeka I-III 2021. godine, koji je iznosio 597.848.596,16kuna. Mjesečne uplate tijekom 2021. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu u rasponu između -2,92% u siječnju do 3,02% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2022. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. ožujka 2022. godine 99,63% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,37% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.03.2022.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. godine zatvoreno je ukupno 2.772 osobnih računa članova OMF-a.  

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 1.601 osobnih računa i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno  147.361.272,48 kn, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 201 osobna računa (12,55%) i u HZMO je preneseno 14.780.629,88 kn. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 324 osobnih računa (20,24%) i u HZMO je preneseno 22.543.822,42 kn, a zbog prijevremene mirovine (povoljniji uvjeti) zatvoreno je 1.076 osobnih računa (67,21%) i u HZMO je preneseno 110.036.820,18 kn. U navedenom razdoblju nije bilo istupa iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu.

 

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-III 2022. godine zatvoreno je 616 osobnih računa i u mirovinsko osiguravajuće društvo preneseno je ukupno 144.230.752,36 kn.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 488 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 50.780.700,71 kn.