Statistički pokazatelji od 1. do 6. mjesec 2018.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-VI. 2018. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • izvadak prolaznog računa, te
  • separat izvatka računa Državne riznice.
  • Članstvo
  • Uplate

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. lipnja 2018. godine ukupno su imali 1.878.872 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine OMF-ovima je pristupilo 39.158 novih članova ili prosječno mjesečno 3.263 članova, što je za 1,86 % više nego u istom razdoblju 2017. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 38.444 novih članova ili prosječno mjesečno 3.204 članova.

U 2018. godini od ukupnog broja novih članova njih 38.688 odnosno 98,80% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 470, odnosno 1,2% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2017. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 98,19% (37.747) novih članova, a osobnim prijavama 1,81% (697) novih članova.

Broj novih članova OMF u 2018. i 2017. godini

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2018. godini

Red. broj Mjeseci 2018. Broj članova Indeks 2018/2017 Osobne prijave Raspored

1

1

2 (4+5)

3

4

5

2

Siječanj

10850

156,05

74

10776

3

Veljača

8660

123,27

72

8588

4

Ožujak

3712

96,72

96

3616

5

Travanj

5308

113,01

92

5216

6

Svibanj

5935

54,55

71

5864

7

Lipanj

4693

92,89

65

4628

8

Ukupno

39158

101,86

470

38688

Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2018. i 2017. godini

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine zatvoreno je ukupno 4.558 osobnih računa članova OMF-a. Sa 3.936 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 10,57%, invalidska mirovina 22,38%, prijevremena mirovina 0,91% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 66,13%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 552 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u prvoj polovici 2018. godine evidentirani su za 48 osobnih računa.

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 30. lipnja 2018. godine, od ukupno 1.878.872 članova OMF-a, njih 960.850 ili 51,14% su muškarci, a 918.022 ili 48,86% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 30.06.2018. godine najmanje članova, njih 0,23% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,28% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,46% članova (25-29 godina starosti), 15,17% (30-34 godine starosti), 16,22% (35-39 godina starosti), 14,87% (40-44 godine starosti) i 12,85% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 12,14% članova, 5,69% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,06%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,04% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 1.1 do 30.6.2018. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 3.010.626.391,26 kuna. Iznos uplata u 2018. godini veći je za 8,39% od uplata u istom razdoblju 2017. godini, kada su one iznosile ukupno 2.777.536.957,03 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014. i NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. Stupnja u 2018 i 2017. godini (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u prvoj polovici 2018. godine kretale su se od najniže u iznosu 485.661.883,87 kuna u veljači, do najviše u iznosu od 531.255.957,20 kuna u lipnju. U istom razdoblju 2017. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 444.912.691,01 kuna, a najviša u lipnju u iznosu od 484.094.074,40 kune.

Uplate doprinosa II. stupa u 2018. godini (kn)

Red. broj Mjeseci 2018. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2017. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–VI. 2018. (%)

1

Siječanj

485980108.03

-3.08

9.23

-3.15

2

Veljača

485661883.87

-0.07

8.45

-3.21

3

Ožujak

491059375.05

1.11

7.70

-2.13

4

Travanj

506801184

3.21

7.30

1

5

Svibanj

509867883.11

0.61

7.93

1.61

6

Lipanj

531255957.20

4.19

9.74

5.88

7

Ukupno

3010626391.26

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u prvoj polovici 2018. godine iznosila je 501.771.065,21 kuna, što je za 8,39% više od mjesečnog prosjeka istog razdoblja 2017. godine, koji je iznosio 462.922.826,17 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2018. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2018. godine u rasponu između -3,21% u veljači do 5,88% u lipnju.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u prvoj polovici 2018. godine. (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 30. lipnja 2018. godine 99,55% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,45% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. Stupa na dan 30. lipnja 2018. godine (%)