Potvrda za ostvarivanje prava

Na zahtjev osiguranika, a na temelju podataka koje Regos prikuplja i sustavno vodi u Registru, izdaje se Potvrda u pisanoj formi.

Potvrda je javna isprava koja služi za dokazivanje prava koja proizlaze iz radnog odnosa za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potrebe Suda.

Na dokumentu Potvrda iz Registra prikazani su podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja za osobe koje su članovi II. stupa mirovinskog osiguranja.

Podaci su prikupljani  iz Obrazaca R-Sm koji su dostavljeni do 11. mjeseca 2013. godine.

Zahtjev se može podnijeti pisano u slobodnoj formi i treba sadržavati sljedeće elemente:

  • ime i prezime
  • adresu
  • OIB podnositelja zahtjeva
  • datum rođenja podnositelja zahtjeva
  • naziv podatka koji se traži
  • razdoblje na koje se odnosi traženi podatak
  • i u koju svrhu se traži Potvrda.

Prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Tarifama uz zahtjev mora biti priložena upravna pristojba ( Uredba o tarifi upravnih pristojbi , “Narodne novine” broj 8/2017.). U ovom slučaju to je 40,00 kuna.

Biljege nije potrebno priložiti ako Potvrda služi za ostvarivanje prava osiguranika koja proizlaze iz radnog odnosa (za HZZ, HZZO, HZMO ili Sud).

Izdavanje Potvrde

  • Potvrda se poštom šalje preporučeno na ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva, a kao mjerodavan podatak uzimamo podatak o adresi koji je naveden u zaprimljenom zahtjevu.

Ovakav način izdavanja Potvrde nužan je zbog zaštite osobnih podataka.

  • Potvrda se može preuzeti i osobno u prostorijama Regos-a, Gajeva 5 – Marićev prolaz, Zagreb, isti dan dva sata nakon osobne predaje Zahtjeva    ili svaki sljedeći radni dan od 8,00 – 16,00 sati.
  • Potvrda, za koju je Zahtjev poslan faxom ili e-mailom, može se preuzeti sljedeći radni dan od 10,00 do 16,00 sati, a nakon toga svaki sljedeći radni dan od 8,00 do 16,00 sati.

Kod osobnog preuzimanja Potvrde, podnositelj zahtjeva dokazuje svoj identitet predočenjem identifikacijske isprave koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Umjesto podnositelja zahtjeva Potvrdu može preuzeti druga osoba uz  punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.