Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

03.01.2024

Novosti u primjeni zakonskih propisa od 1. siječnja 2024.

Promjene koje donosi mirovinska reforma od 1. siječnja 2024. godine propisane su Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 156/23), Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 156/23), Zakonom o mirovinskom osiguranju (ZOMO) i Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema ZOMO-u (NN, br. 156/23) te Vam u nastavku dostavljamo kratki pregled najvažnijih izmjena.

• Ukidanje ulazne naknade

Izmjenom članka 63. ZOMF-a ukida se ulazna naknada koja se do sada obračunavala po stopi od 0,5% od svake uplate doprinosa i prosljeđivala obveznim mirovinskim društvima. Na sve uplate doprinosa II. stupa koje se povezuju po osiguranicima nakon 01.01.2024. godine za sva društva ne obračunava se ulazna naknada.

• Službeni raspored novozaposlenih u OMF prema novim kriterijima

Izmjenama i dopunama članka 91. ZOMF-a propisano je da ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, REGOS će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, ako je do referentnog dana ostalo 10 ili više godina. Osiguranik kojem je do referentnog dana ostalo manje od 10 godina rasporediti će se u mirovinski fond kategorije B te prema ovim izmjenama nema više mogućnosti službenog rasporeda novozaposlenih u OMF kategorije C.

• Službeni raspored članova OMF kategorije A u OMF kategorije B protekom propisanog roka

Izmjenama i dopunama članka 91. ZOMF-a propisano je da član mirovinskog fonda koji je po službenoj dužnosti raspoređen u OMF kategorije A, nakon proteka roka od 15 godina od dana raspoređivanja u OMF kategorije A, biti će po službenoj dužnosti raspoređen u OMF kategorije B, osim ako prethodno nije osobno izvršio izbor kategorije mirovinskog fonda.

• Izmjene i dopune Izjave o izboru mirovine iz I. i II. stupa

Izmjenama i dopunama članka 104. ZOMF-a propisana je obveza REGOS-a da članu fonda obvezno dostavi obavijest o informativnom izračunu mirovine radi donošenja odluke o izboru mirovine. Propisano je da ako član fonda odabere mirovinu iz I. i II. stupa, a ne sklopi ugovor o mirovini s MOD-om u roku od godinu dana od dana doznake sredstava MOD-u, MOD će pod uvjetima i u roku propisanom u članku 126. Zakona o MOD-u izvršiti prijenos doznačenih sredstava u državni proračun, umanjenih za iznos stvarnih troškova koje je MOD imao u vezi čuvanja tih sredstava. Nakon prijenosa sredstava u državni proračun, HZMO će korisniku odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Novi obrasci Izjava o izboru mirovine A i B dostupni su na web-stranici REGOS-a.

• Izmjene propisane Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima

Izmjenama i dopunama članka 112. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima od 1. siječnja 2024. uvodi se dodatna fleksibilnost uvjeta za jednokratnu isplatu korisnicima osnovne starosne ili prijevremene starosne mirovine. Propisuje se da se takva isplata može ugovoriti ako je osnovna starosna, odnosno osnovna prijevremena starosna mirovina iz I. stupa veća od najniže mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO).

Povećava se iznos jednokratne isplate na zahtjev korisnika i to sa sadašnjih 15% od ukupne doznake MOD-u do najviše 20%. Korisnik mirovine moći će prije sklapanja ugovora odabrati iznos jednokratne isplate između 0% i 20% od ukupne doznake MOD-u.

Za sredstva koja su doznačena u MOD do dana stupanja na snagu ovog Zakona (01.01.2024.), korisnik ima rok od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona da sklopi ugovor o mirovini s MOD-om, a ukoliko to ne učini, MOD će u roku od 30 dana od proteka toga roka doznačiti sredstva u državni proračun. HZMO će u tom slučaju odrediti mirovinu kao da je korisnik bio osiguran samo na temelju generacijske solidarnosti.

• Dob ostvarivanja prava na starosnu mirovinu za žene u 2024. godini

Temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju od 01.01.2024. godine na snagu su stupile izmjene koje se odnose na promjenu referentnog dana za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za žene. Prema članku 180. ZOMO-a (Narodne novine, br. 102/19) pravo na mirovinu stječe osiguranik – žena kada navrši 15 godina mirovinskog staža i u 2024. godini 63 godine i 6 mjeseci života.

• Izmjene propisane Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema ZOMO-u

Izmjenama i dopunama Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema ZOMO-u povećava se dodatak na dio osnovne mirovine iz I. stupa sa 20,25% na 27% za mirovinski staž ostvaren od uvođenja II. stupa, tj. od 01.01.2002. godine nadalje. Time se korisnicima mirovina iz oba mirovinska stupa omogućuje jedinstvena stopa dodatka od 27 % na mirovinu iz I. stupa, neovisno o tome kada je navršen mirovinski staž (prije ili poslije uvođenja II. mirovinskog stupa).

Povećanje dodatka na osnovnu mirovinu iz I. stupa sa 20,25% na 27% za mirovinski staž ostvaren od 01.01.2002. godine, utjecati će na povećanje osnovne mirovine iz I. stupa, a time i na povećanje ukupne mirovine za korisnike mirovina iz oba stupa.