Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

24.05.2024

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Središnjem registru osiguranika

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 29/24), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje

NATJEČAJ za popunu sljedećih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika:

1. SEKTOR ADMINISTRATIVNE PODRŠKE
Služba nabave

Voditelj ustrojstvene jedinice 2, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – koeficijent za obračun plaće radnih mjesta u javnim službama 2,75.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij VSS društveni, tehnički, prirodni ili humanistički smjer,
– pet (5) godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
– važeći certifikat iz područja javne nabave,
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika – engleski, njemački ili francuski,
– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s Internetom).

Viši savjetnik 1, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci – koeficijent za obračun plaće radnih mjesta u javnim službama 2,35.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij VSS društveni, tehnički, prirodni ili humanistički smjer,
– pet (5) godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
– važeći certifikat iz područja javne nabave,
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika – engleski, njemački ili francuski,
– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s Internetom).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja. Neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o aktivnom znanju svjetskog jezika – pod aktivnim znanjem svjetskog jezika podrazumijeva se sposobnost uspješnog komuniciranja, govornog i pisanog, što odgovara B1.1 stupnju škole stranih jezika, određen prema zajedničkom standardu međunarodne organizacije Vijeća Europe, odnosno IV. stupanj škole stranih jezika prema ranijim standardima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava, te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidati/kinje koji/e ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve
propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu osobnih podataka vezanih uz poziv za pristup na intervju, odnosno testiranje i rezultata natječaja na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.
Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti poštom na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr u kojem slučaju će se smatrati da je kandidat povukao prijavu za natječaj.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 3. lipnja 2024. godine na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), u „Narodnim novinama“ i na portalu „MojPosao“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pozivi za intervju, odnosno testiranje te rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Središnjeg registra osiguranika, osim poziva na selekcijski postupak u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će biti poslan na adresu elektroničke pošte kandidata/kinje.

Središnji registar osiguranika
RAVNATELJICA
Iskra Primorac