Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

27.05.2021

Natječaj za imenovanje pomoćnika ravnatelja Središnjeg registra osiguranika

Na temelju članka 48. u vezi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) te članka 25. i 30. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst i 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pomoćnika ravnatelja Središnjeg registra osiguranika i to:

1. SEKTOR OBVEZNIKA

pomoćnik ravnatelja, m/ž – 1 izvršitelj/ica (koeficijent složenosti poslova 2,425).

2. SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA

pomoćnik ravnatelja, m/ž – 1 izvršitelj/ica (koeficijent složenosti poslova 2,425)

3. SEKTOR ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

pomoćnik ravnatelja, m/ž – 1 izvršitelj/ica (koeficijent složenosti poslova 2,425)

Pomoćnik ravnatelja imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Uvjeti za imenovanje pomoćnika pod 1., 2. i 3.:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne, elektrotehničke, matematičke ili informatičke struke,

– pet godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednoga svjetskog jezika u govoru i pismu,

– samostalan rad na osobnom računalu.

Kandidati/kinje su obvezni uz prijavu priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)

– potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la, odnosno radi

– uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci).

Isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava, te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidati/kinje koji/e ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata/kinje te privolu na objavu osobnih podataka vezanih uz poziv za pristup na intervju, odnosno testiranje i rezultata natječaja na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.

Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat/kinja može bilo kada, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti poštom na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr u kojem slučaju će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu za natječaj.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervjua. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Prijave na natječaj s prilozima podnose se do 4. lipnja 2021. godine, na adresu: Središnji registar osiguranika, Gajeva 5, 10000 Zagreb, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje pomoćnika ravnatelja Središnjeg registra osiguranika«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen na web-stranici Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te u Narodnim novinama.

O ishodu natječajnog postupka kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ishod natječajnog postupka u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) objavit će se na internetskoj stranici Središnjeg registra osiguranika – www.regos.hr.

Središnji registar osiguranika
Zagreb