Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

13.01.2022

NATJEČAJ – Središnji registar osiguranika

(152)

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika:

1. SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA

Služba vođenja osobnih računa

– viši stručni/a referent/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica na neodređeno uz probni rad od tri mjeseca, rad na šalteru i u smjenama, koeficijent složenosti poslova 0,970, za rad u Mirovinskom informativnom centru u Zagrebu.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni dodiplomski studij, od tri godine ili kraćem odnosno stečena viša stručna sprema (VŠS – društveni, prirodni ili tehnički smjer),

– jedna godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

2. SEKTOR ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

Služba pravnih i uredskih poslova

– kontrolor, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na određeno vrijeme – privremeno povećanje opsega posla) koeficijent složenosti poslova 0,873.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– SSS društvenog ili prirodnog smjera

– šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslik diplome)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

(elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja. Neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava, te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidati/kinje koji/e ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02., 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu osobnih podataka vezanih uz poziv za pristup na intervju, odnosno testiranje i rezultata natječaja na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.

Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti poštom na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr u kojem slučaju će se smatrati da je kandidat povukao prijavu za natječaj.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 20. siječnja 2022. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr.

Natječaj će biti objavljen na web-stranici Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), u Narodnim novinama i na portalu MojPosao.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pozivi za intervju, odnosno testiranje te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Središnjeg registra osiguranika, osim poziva na selekcijski postupak u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će biti poslan na adresu elektroničke pošte kandidata/kinje.

Središnji registar osiguranika