Pravni okvir

ZAKONI
Zakon o Središnjem registru osiguranika ("Narodne novine", broj 159/13., broj 39/18.)
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima ("Narodne novine", broj:157/13 ;  154/14. - Uredba ; 36/1596/15.- Uredba ; 25/18 .)
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14.)  Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 93/15. )
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14, 29/18.)
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima ("Narodne novine", broj 22/14, 29/18 )
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti  ("Narodne novine", broj 54/13.)
Zakon o prijenosu mirovinskih prava  ("Narodne novine", broj  117/17.)
Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ("Narodne novine", broj 177/04, 90/11.)
Zakon  o doprinosima ("Narodne novine", broj 84/08 ; 152/08 ,  94/09 , 18/11. , 22/12. , 144/12. , 148/13., 41/14., 143/14., 115/16.)
Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 115/16.)
 
PRAVILNICI
Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj 22/14 )
Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja ("Narodne novine", broj 99/14 )
Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ("Narodne novine", broj 12/14)
Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova ("Narodne novine", broj  60/14, 135/15.)
Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj 38/05 ; 135/06 i 135/09 )

Pravilnik o doprinosima ("Narodne novine", broj 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14.)

Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj  10/17)
 
ODLUKE
Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova ("Narodne novine", broj 112/17.)
Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova ("Narodne novine", broj  101/16.)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj 81/14 )
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika   ("Narodne novine", broj 56/15. )
Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika    ("Narodne novine", broj 84/14. )
 
STATUT                                                                                                                                                                                 
Statut Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj 83/14., 60/15., 70/15. - Pročišćeni tekst  62/17  i  77/17  - Pročišćeni tekst)