o Regosu

Središnji registar osiguranika (REGOS) ustanova je osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 101/99), s ciljem tehničke podrške II. stupu mirovinskog osiguranja.
Osnivač Središnjeg registra osiguranika je Republika Hrvatska. Pod uvjetima i na način određen Uredbom o osnivanju i Statutom REGOS-a, osnivači REGOS-a mogu biti i druge pravne osobe.


VIZIJA


Biti institucija u funkciji građana, široj javnosti prepoznatljiva po učinkovitosti i visokoj razini kvalitete pruženih usluga i najboljoj poslovnoj praksi, u skladu s prihvaćenim standardima EU.


MISIJA


Razlog postojanja, rada i razvoja Središnjeg registra osiguranika je osmišljavanje, izgradnja i unaprijeđivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima.
 
Misija REGOS-a je uspostava funkcionalnog i transparentnog sustava, temeljenog na kontinuiranom poboljšanju kvalitete usluga kroz učinkovito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim javnim sredstvima uz primjenu moderne organizacije, suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja te visoku stručnost i profesionalizam zaposlenika i uprave.


STRATEŠKI CILJEVI

 • Ostvarenje potreba i očekivanja korisnika, ustanova i pojedinaca te društva u cjelini kao krajnjih korisnika, uz racionalno i transparentno trošenje proračunskih sredstava i optimalnu alokaciju izvora financiranja.
 • Razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje odgovarajućim procesima, uz osiguranje dugoročne održivosti sustava.
 • Daljnji razvoj poslovnih procesa u registru kako bi isti postao prepoznatljivo mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka, kao i uključivanje većeg fonda podataka u službenu statistiku RH.
 • Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava.
 • Kontinuirano poboljšanje funkcioniranja i rezultata svakog segmenta sustava.


DJELATNOSTI REGOS-a


Glavne djelatnosti REGOS-a su:

 • izbor i promjena obveznog mirovinskog fonda,
 • prikupljanje i kontrola podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja,
 • evidentiranje uplaćenih doprinosa od obveznika plaćanja i njihovo povezivanje s pripadajućim podacima o obračunatim doprinosima,
 • prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima,
 • obračunavanje naknada i njihovog prosljeđivanja u obvezno mirovinsko društvo,
 • preračunavanje uplaćenih doprinosa u obračunske jedinice,
 • vođenje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova,
 • vođenje privremenog računa,
 • davanja suglasnosti za povrat/preknjiženje sredstava,
 • izrade statističkih i drugih izvješća o članstvu te o obračunanim, plaćenim i raspoređenim doprinosima za potrebe Agencije, mirovinskih društava i banaka skrbnika,
 • izvješćivanje obveznika obračunavanja doprinosa, na njihov zahtjev, o osiguranicima iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona koji su se po svom izboru osigurali na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu,
 • drugi poslovi utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
.

STRUKTURA REGOS-a S OUTSOURCING PARTNERIMA


U organizacijskoj strukturi REGOS-a, u skladu sa poslovnom strategijom, korištena je mrežna organizacija odnosno umreženje outsourcing partnera.
Ovaj oblik organizacije ne dovodi u pitanje osnovne funkcije svake članice, nego ih samo povezuje u mrežu. Mrežna organizacija je odgovor na sve složenije uvjete poslovanja i potrebu smanjenja troškova maksimalnim iskorištavanjem postojećih ljudskih i tehničkih kapaciteta.


USTROJSTVO


Tijela REGOS-a su Upravno vijeće i ravnatelj. Voditelj REGOS-a je ravnatelj. 
 

 

Radi obavljanja djelatnosti, u REGOS–u su ustrojene sljedeće ustrojstvene jedinice:


Ured ravnateljice


Sektor obveznika

 
Sektor osiguranika i registra


Sektor administrativne podrške


Samostalna služba za razvoj i strategiju

 

Službenik za informiranje
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Osoba za nepravilnosti

Način rada

 1. Transparentan prema javnosti,
 2. U skladu s poslovnim procesima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, uz minimiziranje rizika.