English
Naslovna  >  ONLINE statistika  >  

ONLINE statistika

Online statistikom nastavljamo dosadašnju praksu REGOS-a da na jednom mjestu pružimo relevantne statističke pokazatelje o svim podacima prikupljenim u Registru REGOS-a. Detaljni statistički pokazatelji dostupni su stručnoj i široj javnosti putem web stranica REGOS-a od 2002. godine. U današnje vrijeme suvremenih informatičkih tehnologija prikaz statističkih pokazatelji na web stranici slijedi nove trendove te je omogućeno brže i preglednije pretraživanje pokazatelja po raznim kriterijima uz interaktivno formiranje izvješća prema potrebama zainteresiranih korisnika. Statistički pokazatelji grupirani su u pet cjelina:
 
 • Članstvo u OMF,
 • Podaci iz Obrasca R-Sm,
 • Podnošenje Obrasca R-Sm,
 • Drugi dohodak,
 • Uplate i naknade.
 
Članovi obveznog mirovinskog fonda su sve osobe koje su po svom izboru odabrale obvezni mirovinski fond ili ih je REGOS rasporedio po službenoj dužnosti. Član obveznog mirovinskog fonda može po svom izboru promijeniti fond. Podaci o članstvu u obveznim mirovinskim fondovima sustavno se prate i statistički obrađuju od 2002. godine. Struktura članova obveznih mirovinskih fondova prikazana je po dobi i spolu za svaki obvezni mirovinski fond uz mogućnost pregleda po mjesecima i godinama.
Pretraživanje podataka o članovima obveznih mirovinskih fondova omogućeno je po dobi i spolu za svaki obvezni mirovinski fond uz mogućnost pregleda po mjesecima i godinama.
 

Podaci vezani za Specifikaciju po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja - Obrazac R-Sm

Svi isplatitelji plaće, naknade plaće i drugog dohotka obvezni su podnijeti Specifikaciju po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja - Obrazac R-Sm. Obrascem R-Sm prikupljaju se podaci o obračunanim plaćama i ostalim primicima, naknadama plaće i drugom dohotku po osiguranicima kao i o doprinosima za mirovinska osiguranja. Obrazac R-Sm podnosi se prilikom svake isplate plaće naknade plaće ili drugog dohotka, a u slučaju da plaća nije isplaćena do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
Podaci iz svih podnesenih Obrazaca R-Sm statistički su obrađeni te je omogućeno pretraživanje po raznim obilježjima i to: vrstama obveznika, osnovama osiguranja i županijama rada uz mogućnost prikaza po godinama ili mjesecima unutar godine.
 
Obrazac R-Sm može se predati u papirnatom obliku, u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju te elektroničkim putem uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa kroz uslugu e-REGOS koja je dostupna od 2005. godine. Pokazatelji o broju Obrazaca R-Sm i broju osiguranika po načinu podnošenja Obrazaca R-Sm dostupni su po godinama i mjesecima počevši od 2002. godine.
 
Drugi dohodak predstavlja oblike prihoda koji nisu vezani uz nesamostalni rad (plaća i drugi primici koji se ostvaruju temeljem ugovora o radu), samostalnu djelatnost, imovinu i imovinska prava, kapital i osiguranja. Ovo područje regulirano je Zakonom o doprinosima te Zakonom o porezu na dohodak. Na isplaćeni drugi dohodak obračunavaju se obvezni doprinosi osim u pojedinim slučajevima npr. naknada za isporučeno autorsko pravo i/ili srodna prava, naknada za isporučeno umjetničko djelo, primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku itd.
 
Za isplaćeni drugi dohodak koji podliježe obračunavanju doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja isplatitelj drugog dohotka prilikom svake isplate podnosi Obrazac R-Sm.
 
Temeljem podnesenih Obrazaca R-Sm za isplaćeni drugi dohodak koji podliježe obračunavanju doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja izrađeni su statistički pokazatelji o primateljima drugog dohotka i ostvarenim primicima po godinama i mjesecima.
 Skupina Uplate i naknade sadrži podatke o ukupnom iznosu uplaćenog doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja, iznosu obračunane naknade i prosljeđivanju sredstava u obvezne mirovinske fondove i društva, prijenos sredstava zbog promjene obveznog mirovinskog fonda i isplate sredstava zbog zatvaranja osobnog računa. Za svako navedeno obilježje omogućeno je pretraživanje po godinama i obveznom mirovinskom fondu.Osim on line statistika, REGOS redovito objavljuje različite statističke pokazatelje o razini, strukturi i kretanju podataka iz Registra REGOS-a sa tabličnim i grafičkim pregledima, te usporedbe podataka pojedinih razdoblja s komentarom.
 
Sva dodatna pitanja i informacije kao i zahtjev za statističkim pokazateljima koji nisu dostupni na web-stranicama, možete poslati na adresu elektroničke pošte: regos@regos.hr .
Članstvo u OMF
Izaberite godinu:

Prikaz po svim mjesecima
Izaberite parametre:
 • Po fondovima
 • Po spolu
 • Po dobi
Ukupno članova na 31.12.:


Za ovaj upit podaci postoje samo po fondovima na zadnji dan u godini.
Podaci iz obrasca R-Sm
 * Podaci obrađeni temeljem podnesenih Obrazaca R-Sm u određenom razdoblju. Nisu uključeni podaci iz korektivnih Obrazaca R-Sm.
Izaberite godinu/mjesec:

Izaberite parametre:
 • Prema vrsti obveznika
 • Prema osnovi osiguranja
 • Prema županijama


Obrazac R-Sm prema načinu podnošenja
 * Podaci obrađeni temeljem podnesenih Obrazaca R-Sm u određenom razdoblju. Nisu uključeni podaci iz korektivnih Obrazaca R-Sm.
Izaberite godinu:Drugi dohodak
 * Podaci obrađeni temeljem podnesenih Obrazaca R-Sm za drugi dohodak koji podliježe obračunu doprinosa.
Izaberite godinu:

Izaberite parametre:
 • Primatelji drugog dohotka
 • Primitak po osnovi drugog dohotka


Uplate i naknade za/od OMF i OMD
 
Izaberite godinu:

Izaberite parametre:
 • Uplate doprinosa i ulazne naknade
 • Promjena OMF i izlazne naknade
 • Zatvaranje osobnog računa