Naslovna  >  o Regosu  >  Pristup informacijama  >  

Pristup informacijama

 

Početkom ožujka 2013. ("Narodne novine" 25/13) na snagu je stupio novi "Zakon o pravu na pristup informacijama".


Ovim se Zakonom,između ostaloga, uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.


Sve informacije i dokumenti REGOS-a dostupni su na mrežnoj stranici www.regos.hr. Onim informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete

na adresu REGOS-a:
Gajeva ulica br. 5, 10000 Zagreb
na fax broj:
01/ 48 98 903
elektroničkom poštom na:
sio@regos.hr
 ili osobno u pisarnicu REGOS-a, Gajeva 5, Zagreb od 08,00 do 16,00 sati svaki radni dan.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:
 

Opći propisi

Propisi EU

Dokumenti REGOS-a

 
Službenik za informiranje u REGOS-u

  • Dubravko Marić
            email: sio@regos.hr 
            tel.  01/ 48 98 925, 
            fax  01/48 98 903,
            REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka u REGOS-u

  • Robert Miletić
             email: robert.miletić@regos.hr
             tel. 01/  48 98 940
             fax. 01/ 48 98 903
             REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb


Povjerenik za informiranje

Člankom 35. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje.
Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.


http://www.pristupinfo.hr/