Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-S  >  

Popunjavanje Obrasca R-S (vrijedi za 2003. i 2004. godinu)

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S ZA POSREDNIKE PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA

Prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (N.N. br.147/02) posrednik za zapošljavanje redovitih učenika, odnosno studenata (članak 4. točka 8) je obveznik obračunavanja i uplaćivanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja koji su uzrokovani ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću prema propisanoj osnovici (članak 10. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja) i stopi (članak 36. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja) osobama - osiguranicima redovitim učenicima, odnosno studentima.
 

--> Upute

 

PODSJEĆAMO!

 

Sve obveznike koji Obrazac R-S podnose ručno pisane u papirnatom obliku podsjećamo na članak 5. alineja 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S objavljenog u Narodnim novinama br. 158 iz 2002.godine koji glasi:

'Ako obveznik podnosi podatke ručno pisane u papirnom obliku, podaci se obvezno popunjavaju tintom ili kemijskom olovkom. Obveznik može podnijeti Obrazac R-S u papirnom obliku za najviše dvadeset četiri (24) osiguranika'.

Prema članku 9. istog Pravilnika ova se odredba primjenjuje od 1. travnja 2003. godine.

Molimo sve obveznike da prilikom podnošenja Obrasca R-S poštuju ove odredbe.

REGOS je prilagodio način popunjavanja Obrasca R-S promjenama u zakonima koji reguliraju obvezna osiguranja (mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, zdravstveno osiguranje, zapošljavanje), odnosno Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine broj 147/02).

Navedeni Zakon je uticao na obračune plaća poslodavaca iz razloga što se gore navedeni doprinosi više ne obračunavaju ‘iz’ i ‘na’ osnovicu (plaća i drugi primitak), već se doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u potpunosti obračunavaju ‘iz’ osnovice (plaća i drugi primitak), dok se doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje u potpunosti obračunavaju ‘na’ osnovicu (plaća i drugi primitak).


Napomena

 • Na plaće isplaćene u siječnju 2003., a odnose se na plaće za prosinac 2002. godine primjenjuju se propisi o obveznim doprinosima koji su vrijedili do 31.12.2002. godine.
 • Na sve zakašnjele isplate plaća za 2002. godinu koje se isplaćuju u 2003. godini primjenjuju se propisi o doprinosima koji su vrijedili do 31.12.2002. godine.
 • Na plaće koje se obračunavaju za siječanj 2003. godine i kasnije primjenjuju se novi propisi o doprinosima, šifrarnici i upute.
 • Prema mišljenju Ministarstva financija - Porezne uprave, Klasa: 411-01/03-01/03, Ur.broj:513-07/02-2 od 16. siječnja 2003., a u vezi članka 87. stavak 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, u slučaju kada se u 2003. godini isplaćuje plaća ili drugi primici koji podliježu obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa, a odnose se na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., postupa se na slijedeći način:
  1. kod plaće za rad iz radnog odnosa odnosno osnovice za obračun doprinosa za izaslanog radnika, doprinosi se obračunavaju prema stopama i na način propisan do 31.12.2002. i dospijevaju za uplatu s danom isplate plaće,
  2. ako se ta plaća ne isplati do 15. siječnja 2003. doprinos za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje obračunava se od najniže osnovice 1.800,00 kuna s dospijećem na taj dan,
  3. kod primitaka od druge samostalne djelatnosti i primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih izvan radnog odnosa za koji je rad ili djelo obavljeno do 31. prosinca 2002. godine, doprinosi se ne obračunavaju. Isplatitelji su obvezni u ovim slučajevima posjedovati dokaze o obavljenom radu odnosno djelu,
  4. kod primitaka za rad učenika i studenata preko ovlaštenih posrednika pri zapošljavanju, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi i na način propisan do 31. prosinca 2002. godine, uz uvjet da je rad učenika i studenta i obavljen do toga dana i da isplatitelj o tome posjeduje dokaze.
 • Za obračun poreza na dohodak i prireza primjenjuju se propisi koji vrijede na dan isplate plaće ili primitka.

Novosti u načinu popunjavanja obuhvaćaju sljedeće promjene

 1. Na stranici A podatak pod III.5a - Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje upisuje se ukupna osnovica za zdravstveno osiguranje na razini obveznika podnošenja.
 2. Na stranici A podataka pod III.5b - Uplata doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje upisuje se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje obračunat prema propisanoj stopi na osnovicu iz III.5a.
 3. Na stranici A podataka pod III.6a - Mjesečna obveza doprinosa za zapošljavanje upisuje se ukupna osnovica za zapošljavanje na razini obveznika podnošenja.
 4. Na stranici A podataka pod III.6b - Uplata doprinosa za zapošljavanje upisuje se iznos doprinosa za zapošljavanje obračunat prema propisanoj stopi na osnovicu iz III.6a.
 5. Na stranici B doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje pod IV.10 i doprinos za zapošljavanje pod IV.11 se ne popunjava.
 6. Ukoliko obveznik podnosi podatke na stranici B u papirnom obliku dužan je svaku stranicu B ovjeriti pečatom i potpisom na dnu stranice u visini polja IV.10 i IV.11.

Šifrarnici i uputa za popunjavanje

 

Dopune u šifrarnicima za popunjavanje Obrasca R-S u pdf obliku (57 kB).

Uputa za popunjavanje R-S Obrasca za 2003. godinu u pdf obliku (127 kB).

Šifrarnik za Obrazac R-S za 2003. godinu u pdf obliku (114 kB).

Uputa o načinu popunjavanja korektivnog obrasca R-S i pripadnih naloga za plaćanje (vrsta uplate 99) za 2003. godinu u pdf obliku (106 kB).

Uputa o način popunjavanja Obrasca R-S za 2003. godinu i naloga za uplatu za poslodavca međunarodno predstavništvo, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strane banke, međunarodne udruge i zaklade i sl.


Primjeri

 • Primjer 1. pdf (571 kB) – Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod redovne mjesečne obveze - vrsta uplate pod I.3.=’01’.
 • Primjer 2. pdf (544 kB) – Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za osobe za primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada - vrsta uplate pod I.3.=’03’ i vrsta obveznika pod II.5.=’17’
 • Primjer 3. pdf (506 kB) – Potpuno izvršenje obveza poslodavca za izaslane radnike – vrsta obveznika pod II.5.='14
 • Primjer 4. pdf (512 kB) – Potpuno izvršenje obveza poslodavca za radnike koji su prekinuli rad zbog obrazovanja, stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, kao i stipendiste upućene na praktični rad kod drugog poslodavca zbog stručnog osposobljavanja ili usavršavanja – vrsta obveznika pod II.5.='16'
 • Primjer 5. pdf (575 kB) – Potpuno izvršenje obveza poslodavca za stalne sezonske radnike – vrsta obveznika pod II.5.='18'
 • Primjer 6. pdf (1 MB) – Nema isplate plaće - vrsta uplate pod I.3.=’00’
 • Primjer 7. pdf (1.262 kB)
  U primjeru 7. prikazan je način popunjavanja Obrasca R-S kod redovne mjesečne uplate doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te naknadna korekcija tog Obrasca R-S za 2003.godinu.
 • Primjer 8. pdf (580 kB) – Službeni put u inozemstvo
 • Primjer 9. pdf (129 kB) – Uplata kamata za ostale doprinose, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak – vrsta uplate pod I.3.='09'
 • Primjer 10. pdf (1.088 kB) - Isplata plaće u dva dijela - vrsta uplate pod I.3.=' 02'
 • Primjer 11. pdf (580 kB) - Uplata kamata za doprinose za II. stup– vrsta uplate pod I.3.='08'
 • Primjer 12. pdf (573 kB) - Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod redovne mjesečne obveze - vrsta uplate pod I.3.=’01’ za obrtnika (vrsta obveznika uplate II.5='02') koji si isplaćuje poduzetničku plaću zajedno s isplatom plaća za svoje radnike
 • Primjer 13. pdf (624 kB) - Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod redovne mjesečne obveze - vrsta uplate pod I.3.=’01’ i vrsta obveznika pod II.='12'
 • Primjer 14. - Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod redovne mjesečne obveze - vrsta uplate pod I.3.=’01’ za zaposlene kućne pomoćnice (zaposleni kod fizičkih osoba)
  za 2003. godinu pdf (592 kB)
  za 2004. godinu pdf (738 kB)
 • Primjer 15. pdf (496 kB) – Potpuno izvršenje obveza uplate za obveznika s osnove samostalne djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva te slobodnog zanimanja, koji plaća porez na dobit od tih djelatnosti, a djelatnost obavlja uz istovremeno radni odnos, u slučaju isplate poduzetničke plaće koja ulazi u rashod koji se može odbiti pri utvrđivanju poreza na dobit, vrsta obveznika 19
 • Primjer 16. pdf (476 kB) – Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za osobu za primitke od druge samostalne djelatnosti i/ili povremenoga nesamostalnog rada primi neposredno iz inozemstva ili od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada - vrsta uplate pod I.3.=’03’ i vrsta obveznika pod II.5.=’20’
 • Primjer 17. pdf (464 kB) – Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod uplate po nadzoru, vrsta uplate=05
 • Primjer 18. pdf (484 kB) – Uplata doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kod uplate po sudskim presudama i vansudskim nagodbama, vrsta uplate=06
 • Primjer 19. pdf (456 kB) – Potpuno izvršenje obveza poslodavca za izaslane radnike – vrsta obveznika pod II.5.='14' kada ima isplate neto plaće

Stope

 • Za stranicu A - popis obveznka, osnovica i stopa za doprinose za obvezna osiguranja, pdf (67 kB).
 • Za poslodavce - stope po vrstama osnova obračuna za vrstu obveznika 01, 02, 08, 09, 10 i 12, pdf (104 kB).
 • Za honorarce - stope po vrstama osnova obračuna za vrstu obveznika 17, pdf (79 kB).
 • Za detaširane - stope po vrstama osnova obračuna za vrstu obveznika 14, pdf (84 kB).
 • Za sezonce - stope po vrstama osnova obračuna za vrstu obveznika 18, pdf (28 kB).

Način uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini

 

Naredba ministarstava financija dostupna za download u pdf obliku (0,98 MB).

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu plaćanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini - download u pdf obliku (282 kB).

Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. Godini - download u pdf obliku (124 kB).

Naredbu o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. Godini - download u pdf obliku (204 kB).

Ispravak naredbe o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. Godini - download u pdf obliku (80 kB).


Važno za popunjavanje Obrasca R-S

 

Međunarodne organizacije i novinske kuće

 

Ovdje možete naći 'Naputak u vezi sa Obrascem R-S za međunarodne organizacije i novinske kuće' koji pojašnjava popunjavanje i podnošenje Obrasca R-S.
 

Veleposlanstva i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj

 

Obavijest o podnošenju Obrasca R-S za Veleposlanstva i konzularna predstavništva možete naći u pdf obliku.


Zaokruživanje

 

Svi iznosi na R-S obrascu su u kunama s lipama zaokruženi na dvije decimale.

Pravilo za zaokruživanje je sljedeće :

 • kada se izračunom pojedinog iznosa dobije decimalni broj koji ima više od dvije decimale gleda se isključivo znamenka treće decimale (ostale decimale se odmah odbacuju)
 • ako je treća decimala znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9, druga decimala se povećava za jedan
 • ako je treća decimala znamenka 0, 1, 2, 3 ili 4, druga decimala ostaje ista

primjeri :

 1. iznos 503,254609 zaokružuje se na iznos 503,25
 2. iznos 721,355007 zaokružuje se na iznos 721,36
 3. iznos 380,024999 zaokružuje se na iznos 380,02
 4. iznos 456,009879 zaokružuje se na iznos 456,01
 5. iznos 233,999999 zaokružuje se na iznos 234,00

Gdje saznati više o Obrascu R-S?

 

Za sve one kojima Pravilnik o sadržaju Obrasca R-S s prilozima ne pruža dovoljno informacija u svezi Obrasca otvoreni smo na Vaše upite.