Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD

 1. Plaća za prethodni mjesec


2. Plaća s obračunom MO s povećanim trajanjem

3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi  tekućeg mjeseca

4. Neisplata plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

5. Dvije plaće u istom mjesecu

6. Iznos plaće viši je od najviše mjesečne osnovice

7. Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada

8. Plaća radnika koji se zapošljava prvi puta, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca

9. Plaća za razdoblje kraće od mjesec dana

10. Plaća radnika koji je tijekom mjeseca u dva navrata boravio u inozemstvu

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju

12. Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao

13. Nadoknađivanje troškova službenog puta

14. Isplata neoporezivog iznosa dara djetetu radnika

15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza

16. Drugi dohodak koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata umirovljeniku)

17. Naknada za isporučeno autorsko djelo

18. Primjer ispravka i dopune Obrasca JOPPD

19. Plaća izaslanih radnika ( za prethodni mjesec )

20. Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva poslodavca istovremeno

21. Plaća radnika HRVI i isplata prijevoza s posla na posao istovremeno s plaćom

22. Plaća za obavljeni rad u visini minimalne plaće i plaća koja je niža od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa

23. Obračun doprinosa u slučaju neisplate poduzetničke plaće

24. Obračun poreza i doprinosa u slučaju isplate poduzetničke plaća 

25. Plaća radnika u kućanstvu (neisplata plaće i isplata tri zaostale plaće; plaća nije isplaćena do zadnjeg dana u mjesecu; isplata tri zaostale plaće )

26. Plaća radnika izaslanog na rad u Republiku Hrvatsku

27. Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice

28. Obračun obveze prema inozemnoj mirovini

29. Isplata terenskog dodatka

30. Primici učenika/studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji ne podlijeće oporezivanju

31. Primitak učenika/redovnog studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji podliježe oporezivanju

32. Isplata dohotka od imovinskog prava

33. Isplata dividende/udjela u dobiti  

34. Jednokratni primitak premije životnog osiguranja sa štednom komponentom i isplata mjesečne rente po osnovi dobrovoljnog osiguranja

35. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

36. Doprinosi za učenike i studente na obveznoj praksi 

37. Primjer godišnjeg obračuna zbog različitog poreznog opterećenja tijekom godine  NOVO dopunjeni primjeri
 
(6 PRIMJERA - obračun zbog raznog poreznog opterećenja, zbog korištenja rodiljnog dopusta,
zbog korištenja bolovanja tijekom godine, obračun u slučaju uplate poreza, primjer ponovnog godišnjeg obračuna I, 
primjer ponovnog godišnjeg obračuna II)

38. Honorar za umjetničko djelo