Arhiva obavijesti - 2014./2015.

 

05.01.2016.

Obavijest podnositeljima Obrasca JOPPD
 
​Izvješćujemo  podnositelje Obrasca JOPPD  da su greške kod unosa odnosno preuzimanja Obrasca JOPPD ispravljene, te ovim putem podsjećamo na slijedeće:
 
I. Obrazac JOPPD o neoporezivim primicima koji su isplaćeni u mjesecu prosincu prethodne godine, dostavljaju se do 15. siječnja tekuće godine, ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.
 
II. Obrazac JOPPD isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine iz članka 9. stavka 3. Zakona, podnose Poreznoj upravi zbirno godišnje izvješće za sve isplate (a koje se ne smatraju odštetom iz članka 9. stavka 2. točke 2.5. Zakona, odnosno naknadom štete) u tijeku poreznog razdoblja, po istoj osnovi, po pojedinoj fizičkoj osobi i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.
 
III. Pod razdoblje (pod 10.1. i 10.2. B strane Obrasca JOPPD ) upisuje se slijedeće
 
1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:
 
1.1. kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili kada se obveza doprinosa obračunava po osnovi plaće ili mirovine ako nema isplate primitka, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje. Na isti način prikazuje se i isplata zaostale plaće (dohotka od nesamostalnog rada),
 
1.2. kada se obveza doprinosa obračunava prema propisanoj mjesečnoj osnovici za određeni mjesec ili dio mjeseca, , te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,
 
1.3. kada se isplaćuju primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji se ne smatraju dohotkom odnosno primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije ako po osnovi istih ne postoji ni obveza doprinosa, te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen osim primitaka koji se odnose na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja kada se iskazuje mjesec za koji se primitak odnosi,
 
1.4. kada se na isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi dio primitka od nesamostalnog rada ili neoporezivi i oporezivi primitak od nesamostalnog rada ili neoporezivi primitak po osnovi kojeg se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja, isti se mogu iskazati u istom retku, te se iskazuje mjesec na koji se odnosi obveza doprinosa odnosno mjesec u kojem je primitak isplaćen ako nema obveze doprinosa,
 
1.5. kada tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu prema posebnom propisu koja ne podliježe obvezi poreza na dohodak niti obvezi doprinosa, odnosno kada to tijelo priznaje određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima po osnovi kojih ne postoji obveza isplate naknade odnosno ne postoji obveza obračuna doprinosa, a istovremeno poslodavac za vrijeme priznavanja toga prava nema obvezu isplate plaće/obračuna obveze doprinosa, te kada poslodavac, odnosno druga osoba isplaćuje naknadu plaće na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna, iskazuje se mjesec ili dio mjeseca na koji se naknada odnosi odnosno za koje se pravo iz osiguranja priznaje,
 
1.6. kada poslodavac odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nema obvezu isplate plaće/obračuna doprinosa iz razloga što radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa i odnosa koji su izjednačeni sa radnim odnosom prema posebnom propisu koristi određeno pravo iz osiguranja po osnovi kojeg nadležno tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu plaće i/ili obavlja obračun doprinosa za staž osiguranja za vrijeme korištenja toga prava, iskazuje se mjesec korištenja prava,
 
1.7. kada osiguranik tijekom mjeseca kod istog poslodavca obavlja poslove zanimanja za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem i poslove zanimanja za koje se staž mirovinskog osiguranja ne računa s povećanim trajanjem, iskazuje se mjesec dana ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja po osnovi rada za tog poslodavca) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje, pri čemu se zasebno iskazuju podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem, a zasebno podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja koji se ne računa s povećanim trajanjem. Ako unutar istog mjeseca postoji više takvih razdoblja, podaci se iskazuju u zbirnom iznosu za ona razdoblja unutar tog mjeseca za koja je obračunata istovrsna obveza doprinosa.
 
2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., može se upisati kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga odnosno kada se iskazuje obveza doprinosa po osnovi obveznog osiguranja učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja. Pod razdoblje upisuje se stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine odnosno tromjesečno razdoblje osiguranja unutar iste kalendarske godine,
 
3. te kalendarska godina što se upisuje u formatu od 01.01.GGGG. do 31.12.GGGG., i to:
 
3.1. kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava prema ostalim primicima uz plaću iz članka 22. Zakona o doprinosima te se iskazuje godina za koju se primitak isplaćuje, odnosno godina kojoj se primitak pripisuje,
 
3.2. kada se iskazuju razlike na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada,
 
3.3. kada se isplaćuje primitak od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak, te kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, posebne vrste imovine i imovinskih prava, osiguranja te drugi dohodak , te se iskazuje godina u kojoj se primitak isplaćuje,
 
3.4. kada se iskazuju podaci o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze,  te se iskazuje godina u kojoj su obračunani doprinosi po osnovi kojih su kamate uplaćene,02.03.2015.
02.03.2015.

Dostupna usluga elektroničke dostave JOPPD obrasca

Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je dostupna usluga elektroničke dostave JOPPD obrasca prema novim pravilima i XML shemom koja vrijede od 28.02.2015. godine.“

28.02.2015.

Obavijest podnositeljima Obrasca JOPPD

​Danas prilikom podnošenja Obrazaca JOPPD kojim se izvješćuje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvota propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom bilo je određenih tehničkih problema koji su tijekom dana ispravljeni. Pozivamo sve podnositelje Obrazaca JOPPD koji nisu mogli podnijeti Obrazac da ga ponovno pošalju, uz napomenu da zbog navedenih tehničkih problema, predmetni Obrasci koji će biti predani u ponedjeljak 2. ožujka 2015. godine smatrati će se da su predani u roku. Također napominjemo da korisnici usluge ePorezna provjere verziju XML sheme Obrasca jer se od 28.02.2015. godine koristi nova XML shema i samo prema toj shemi obrazac može biti predan. Nova XML shemu možete preuzeti ovdje​.


19.02.2015.

10.02.2015.

Plaćanje i izvješćivanje o novčanoj naknadi u slučaju neispunjenja kvot propisanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom,        
uputa o postupanju 


05.01.2015.

Obrazac JOPP u 2015. godini     


02. 01. 2015.
 
Nove stope prireza

​Popis gradova i općina koji od 1. siječnja primjenjuju nove stope pripreza:

 

Babina GredaBiograd na MoruBuzetDonja StubicaDonji KukuruzariDubrovačko PrimorjeDuga ResaĐurmanecKanfanarKarlovac,  

KomižaKonavleKonjščinaLovinacOgulinOkučaniPreseka, PulaSenjČeminac

 

Tabela - popis naselja po općinama
31. 12. 2014.

Nova verzija XML sheme JOPPD obrasca 
 


 Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je objavljena nova verzija XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži proširenje šifrarnika.

Sheme možete pronaći ovdje .


24. 12. 2014.

Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je objavljena nova verzija XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži podatak o porezu na kamate na štednju te je promijenjen i slog TXT datoteke.
Nova XML shema sadrži novi, neobavezni podatak (V.6 Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata.) te oni korisnici koji nemaju obvezu iskazivanja navedenog podatka mogu koristiti i dosadašnju verziju XML sheme.
 
Sheme možete pronaći ovdje:

ePorezna_Schemas.zip
 
JOPPD-txt-specifikacija-v5.docx  

22. 12. 2014.

Obavijest o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika

​Kako bi u najkraćem mogućem vremenu porezni obveznici bili izvješteni o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika, na temelju najnovijih izmjena poreznih zakona, koji, u pravilu, stupaju na snagu 1. siječnja 2015., u nastavku se daje prijedlog najvažnijih izmjena.20.12.2014.

Najava  nove verzije XML sheme JOPPD obrasca
 

 
Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da će se u utorak, dana 23.12.2015. godine objaviti nova verzija XML sheme JOPPD obrasca te će doći do promijene i sloga TXT datoteke. 
 
Nova verzija će sadržavati proširenje A strane JOPPD obrasca vezano za podatak o porezu na kamate na štednju, odnosno proširiti će se dosadašnja stranica A s poljem V.6. u koje će se upisivati ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata. Ostale izmjene Obrasca JOPPD biti će dostupne najkasnije do 28. veljače 2015. godine. Pravila vezana uz oznake iz priloga 1,2,3, i 4 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.
 

22. 12. 2014.

Obavijest o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika

​Kako bi u najkraćem mogućem vremenu porezni obveznici bili izvješteni o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika, na temelju najnovijih izmjena poreznih zakona, koji, u pravilu, stupaju na snagu 1. siječnja 2015., u nastavku se daje prijedlog najvažnijih izmjena.20.12.2014.

Najava  nove verzije XML sheme JOPPD obrasca
 

 
Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da će se u utorak, dana 23.12.2015. godine objaviti nova verzija XML sheme JOPPD obrasca te će doći do promijene i sloga TXT datoteke. 
 
Nova verzija će sadržavati proširenje A strane JOPPD obrasca vezano za podatak o porezu na kamate na štednju, odnosno proširiti će se dosadašnja stranica A s poljem V.6. u koje će se upisivati ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata. Ostale izmjene Obrasca JOPPD biti će dostupne najkasnije do 28. veljače 2015. godine. Pravila vezana uz oznake iz priloga 1,2,3, i 4 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.
 

_______________________________________

22. 12. 2014.

Obavijest o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika

​Kako bi u najkraćem mogućem vremenu porezni obveznici bili izvješteni o promjenama koje se očekuju donošenjem pravilnika, na temelju najnovijih izmjena poreznih zakona, koji, u pravilu, stupaju na snagu 1. siječnja 2015., u nastavku se daje prijedlog najvažnijih izmjena.20.12.2014.

Najava  nove verzije XML sheme JOPPD obrasca
 

 
Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da će se u utorak, dana 23.12.2015. godine objaviti nova verzija XML sheme JOPPD obrasca te će doći do promijene i sloga TXT datoteke. 
 
Nova verzija će sadržavati proširenje A strane JOPPD obrasca vezano za podatak o porezu na kamate na štednju, odnosno proširiti će se dosadašnja stranica A s poljem V.6. u koje će se upisivati ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata. Ostale izmjene Obrasca JOPPD biti će dostupne najkasnije do 28. veljače 2015. godine. Pravila vezana uz oznake iz priloga 1,2,3, i 4 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.
 

24.12.2013.

Obavijest za općine/gradove/županije

Od 1. siječnja 2014., između ostalih i jedinice lokalne/područne samouprave dužni su dostavljati podatke na Obrascu JOPPD za neoporezive primitke koje isplaćuju u okviru svojih socijalnih programa i to u ukupnom iznosu za sve isplate koje su isplatili tijekom mjeseca. Prva dostava podataka putem Obrasca JOPPD biti će za isplaćene primitke u siječnju 2014. i to do 15. veljače 2014. Sukladno tumačenju Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: 022-03/13-02/256, URBROJ: 519-03/1-13-1 od 18. prosinca 2013. o tome što su centri za socijalu skrb dužni dostavljati o potporama  i pod kojim OIB-ovima korisnika/primatelja izvještavamo Vas ovim putem za koje grupe neoporezivih primitaka i pod kojim OIB-om ste dužni izvještavati na Obrascu JOPPD:
1.       TKO JE OBVEZNIK PODNOŠENJA OBRASCA JOPPD ?
 
a)      Ukoliko jedinice lokalne/područne samouprave izravno korisniku isplaćuje/daje/ omogućuje određeno pravo u tome slučaju Obrazac JOPPD podnosi jedinica lokalne/područne samouprave pod svojim OIB-om,
b)      Ukoliko jedinice lokalne/područne samouprave subvencionira određenu komunalnu/komercijalnu uslugu/ (djelomično ili u cijelosti) npr. cijenu prijevozne karte, ekonomsku cijenu vrtića/domova umirovljenika, trošak struje, plina, nabavku knjiga i slično Obrazac JOPPD podnosi jedinica lokalne/područne samouprave pod svojim OIB-om,
c)       ukoliko jedinice lokalne/područne samouprave osnuju ustanovu ili je izabere na javnom natječaju radi obavljanja djelatnosti pomoći socijalno ugroženim skupina (npr. osnuje se pučka kuhinja ili se putem javnog natječaja izabere poslovni subjekt radi obavljanja poslova vezanih uz pučku kuhinju) u tom slučaju Obrazac JOPPD za usluge/primitke koje pruža/isplaćuje podnosi ta ustanova pod svojim OIB-om.
d)      ukoliko jedinice lokalne/područne samouprave u cijelosti, određenoj ustanovi, udruzi ili drugom pravnom subjektu prepusti isplatu/dodjelu određenog prava bez obzira na izvor sredstava za realizaciju (državni proračun ili proračun jedinica lokalne/područne samouprave) u tom slučaju Obrazac JOPPD za usluge/primitke koje pruža/isplaćuje podnosi ta ustanova pod svojim OIB-om (Crveni križ ili slično).
 
2.       OBUHVAT NEOPOREZIVIH PRIMITAKA (SOCIJANIH POTPORA) KOJI SE PRIKAZUJU NA OBRASCU
Na obrascu JOPPD dužni ste izvještavati SAMO o onim primicima koje isplaćujete/subvencionirate temeljem odluke/rješenja ili sličnog akta o taj akt je donesen zbog lošeg imovnog/socijalnog statusa korisnika pomoći.
 Isplate/subvencije koje jedinice lokalne/područne samouprave isplaćuju/omogućuju svima koji zadovoljavaju određene uvjete NE PRIKAZUJU SE NA OBRASCU JOPPD (npr. subvencioniranje cijene prijevozne karte ili subvencioniranje cijene udžbenika za sve učenike bez obzira na njihov socijalni status kao i subvencioniranje cijene vrtića ili prijevozne karte umirovljenicima koje također ne ovisi o njihovom socijalnom statusu već se subvencioniranje radi temeljem dohotka obitelji/pojedinca koji je viši od socijalnog cenzura i slično).
3.       OIB NA KOJI SE ISKAZUJU PODACI NA OBRASCU JOPPD
O primicima koje isplaćujete/subvencionirate temeljem odluke/rješenja ili sličnog akta a taj akt je donesen zbog lošeg imovnog/socijalnog statusa korisnika pomoći dužni ste iskazati u ukupnom iznosu (ukoliko se isplaćuju potpore  po više osnova potrebno je prikazati zbrojeni iznos za sve isplate u jednom mjesecu  prema istom načinu plaćanja – u novcu, naravi ili ukoliko subvencionirate npr. ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji ili izdajete vaučere/kupone za nabavu hrane i sl. onda se to posebno iskazuje pod načinom isplate – ostala bezgotovinska plaćanja) i to na slijedeće OIB-e:
a)      OIB korisnika prava – OIB one osobe kojemu je utvrđeno određeno pravo (npr. OIB maloljetnog djeteta kojemu je utvrđeno pravo bez obzira što se isplata izvršava na tekući račun roditelja)
b)      OIB predstavnik kućanstva – ukoliko se neko pravo isplaćuje/omogućuje temeljem prethodno utvrđenog prava koje utvrđuju centri za socijalnu skrb a to je pravo temeljem zbroja udjela za svakog člana kućanstva.
 
4.       OSTALI NEOPOREZIVI PRIMICI, OSIM SOCIJALNIH POTPORA,  O KOJIMA SU JEDINICE LOKALNE/PODRUČNE SAMOUPRAVE SU DUŽNE IZVJEŠĆIVATI
 
Osim socijalnih potpora (šifra 07 iz priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom) putem Obrasca JOPPD dužni ste izvješćivati o isplatama, bez obzira na socijalni status, a naročito za slijedeće neoporezive primitke:
 
- doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak)- šifra 08 iz priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom i to OIB-om primatelja (roditelja)
-potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak) – šifra 10. iz priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom i to pod OIB-om djeteta kojemu se utvrđuje pravo
- stipendije, do propisanog iznosa - šifra 28. iz priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom i to pod OIB-om primatelja stipendije


24.12.2013.

Obavijest za centre za socijalu skrb

Od 1. siječnja 2014., između ostalih i centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati Obrasce JOPPD za socijalne potpore koji isplaćuju svojim korisnicima i to u ukupnom iznosu za sve isplate koje su isplatili tijekom mjeseca. Prva dostava podataka putem Obrasca JOPPD biti će za isplaćene potpore u siječnju 2014. i to do 15. veljače 2014. Sukladno tumačenju Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: 022-03/13-02/256, URBROJ: 519-03/1-13-1 od 18.prosinca 2013. Centri su dužni dostavljati podatke za slijedeće potpore i pod slijedećim OIB-ovima korisnika/primatelja:
1)Kada je korisniku odobrena novčana naknada zbog tjelesnog oštećenja, a koju isti nije u mogućnosti sam primiti i raspolagati s tom naknadom, ona se isplaćuje na tekući račun druge osobe koja se brine o tom korisniku. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se korisnik kojem je odobrena pomoć,
2)Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela za svakog člana kućanstva, a isplaćuje se na ruke ili na tekući račun osobe koju centar za socijalnu skrb odredi kao predstavnika tog kućanstva. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se predstavnik kućanstva.
3)Kada se udomitelju za udomljene korisnike isplaćuju sljedeće novčane naknade:
a) opskrbnina kojom se pokrivaju troškovi smještenog korisnika, kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se udomitelj;
b) osobna naknada za pruženu skrb i uložen trud u svakodnevnom zbrinjavanju korisnika, kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se udomitelj;
c) pomoć za osobne potrebe korisnika ili tzv. džeparac, kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se korisnik.
4)Roditelju ili drugoj osobi kojoj je priznat status roditelja njegovatelja, odnosno status njegovatelja jer brine o djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, isplaćuje se naknada putem nadležnog centra za socijalnu skrb. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj.


________________________________________________________

Obavijest poslodavcima

Obavještavamo Vas da poslodavci nisu obvezni na Obrascu JOPPD iskazivati ona prava svojih radnika koja njihovi radnici imaju sukladno posebnim propisima kao što je pravo za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem invalidnim osobama (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) a prema kojima poslodavci nisu obvezni isplaćivati naknadu odnosno koja ne utječu na ukupan fond radnih sati.
Poslodavci su dužni iskazivati samo ona prava za koje imaju obvezu isplate naknade plaća odnosno za ona prava kada njihov radnik ne radi ili radi u nepunom radnom vremenu kao što je bolovanje na teret nositelja osiguranja/državnog proračuna, pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na rodiljni/roditeljski dopust i slično.


 
Obavijest za gradove i općine RH


Dana  27. studenoga 2013. godine putem elektroničke pošte Ministarstvo financija poslalo je svim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj slijedeću poruku:

„Ovim putem želimo, u ime Ministarstva financija,  još jedanput skrenuti pozornost da se sa 1. siječnjem 2014. uvodi novi način prikupljanja podataka o svim oporezivim i neoporezivim primicima putem - „Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ___” - Obrazac  JOPPD i to za sve primitke koje će se isplaćivati nakon 1. siječnja (uključujući i plaću za prosinac 2013. godine).  
Putem obrasca JOPPD dužni ste izvješćivati Ministarstvo financija, Poreznu upravu i to : za plaću za obavljeni rad službenika koje zapošljavate, za naknade plaće koje isplaćuju na svoj teret (za godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje na teret poslodavca), za naknade plaće koje isplaćuju na teret državnih institucija (HZZO), za neoporezive primitke koje radnicima isplaćuju kao naknade troškova, nagrade, potpore, otpremnine i dr. ,za oporezive primitke koje radnicima isplaćuju kao naknade troškova, nagrade, potpore, otpremnine i dr. te za sve socijalne potpore koje isplaćujete temeljem Zakona odnosno Odluka.
Obrazac JOPPD dužni ste predavati u elektronskom obliku putem sustava ePorezne te sve potrebne informacije o sustavu ePorezne možete dobiti na stranicama Porezne uprave na slijedećem linku: 
http://www.porezna-uprava.hr/HR_ePorezna/Stranice/ePorezna.aspx odnosno informacije o Obrascu JOPPD  na slijedećem linku: http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/default.aspx „