Primjeri popunjavanja naloga za plaćanje

 
PRIMJER POPUNJAVANJA NALOGA ZA PLAĆANJE
 
Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«,
 
a u polje »poziv na broj odobrenja« :
 
kao podatak prvi (P1) odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda;
 
kao podatak drugi (P2) OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava
 
kao podatak treći (P3) upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm (4 znamenke).
 
 

68   x x x x - x x x x x x x x x x x  - x x x x

       P1                     P2                      P3